Avlastning

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan det søkes om avlastning. Ordningen omfatter både frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt som ektefelle, samboere og andre nærpersoner, samt foreldre til mindreårige barn som de har omsorgsplikt for. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke avlastning.

Avlastning skal gjøre det mulig for deg som omsorgsyter å:

  • delta i samfunnet på normalt vis
  • unngå fysisk og psykisk utmattelse og opprettholde livskvalitet
  • reise på ferier
  • delta på fritidsaktiviteter
  • pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Avlastning vurderes individuelt, og sett i forhold til andre Helse- og omsorgstjenester den omsorgstrengende ellers ville hatt rett på.

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

 

 

Kriterium/vilkår

Det forutsettes at den det ytes omsorg til har et behov som gir rett på helse- og omsorgstjenester. Omsorgsmottaker kan ikke dra omsorg for seg selv, og er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Det må foreligge et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du yter omsorg til en person med behov for hjelp, tilsyn og omsorg langt utover det som er vanlig
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Tjenesten omfatter ikke

J.fr vedtak fra NAV skal hjelpemidler, herunder også bil, følge bruker under avlastning.

Det er foreldrenes sitt ansvar å sørge for at barn får nødvendig tannlege- og helsekontroll. Det er derfor foreldrene sitt ansvar å følge opp barnet dersom barnet under avlastningsopphold skal ha planlagt innleggelse på sykehus og/eller ha planlagt oppfølging fra tannlege/fastlege.

Når/hvordan er tjenesten tilgjengelig

Avlastning kan vare fra noen timer til flere dager i strekk. Det kan foregå om dagen, om natten eller på døgnbasis. Avlastning kan foregå enten i eller utenfor institusjon.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Skjema

Annet