Barnehageplass

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Bamble kommune har fra våren 2016 til sammen 11 ordinære barnehager, 6 kommunale og 5 private. De fleste barnehagene er lokalisert i Stathelle – Langesundsområdet, men det finnes også en kommunal barnehage på Rønholt og en på Herre. Rugtvedtområdet har to private barnehager, Stokkevannet barnehage og Marthas hage.

I tillegg har Bamble en privat familiebarnehage og en åpen barnehage.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfulle opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur og ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale og kulturelle bakgrunn.

Kontaktperson

Navn
Marit Nikolaisen
Tittel
Rådgiver
Telefon
35 96 52 17

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Alle familier med barn i førskolealder kan søke barnehageplass, men barnet må være bosatt i Bamble kommune dersom det skal begynne i kommunal barnehage.

Private barnehager prioriterer som hovedregel barn bosatt i Bamble, men kan ved ledig kapasitet, tilby barn fra andre kommuner plass.

Kriterium/vilkår

Barn som skal prioriteres ved opptak (Lov om barnehager §13)

·         Barn som har nedsatt funksjonsevne og har en sakkyndig vurdering.

·         Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for, eller som har behov for hjelpetiltak fra denne tjenesten.

 

For øvrig følges:

·         Opptakskriterier fastsatt i vedtekter for kommunale tjenester

·         Opptakskriterier fastsatt i vedtekter for den enkelte private barnehage.

 

Pris for Tjenesten

 

 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se spesielt
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
Barnevernsloven § 3-1, § 3-4 og § 5-1.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av både barn og av kommunale og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på et eget elektronisk skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Vedlegg

Dersom barnet det søkes plass for har rett til å bli prioritert, må dette dokumenteres. Vedlegg til søknaden må sendes separat til:
Oppvekst barnehage,
Postboks 80,
3993 Langesund

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. april

Søknadsbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Foreldrenes ønsker og behov skal tillegges stor vekt. Søkere får skriftlig melding om de har fått plass og i hvilken barnehage. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å stå på søkerlisten til denne barnehagen.

Søkere som verken har fått sitt første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse.

Mulighet til å klage

Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom verken første eller andre ønske ikke er oppfylt. Klagen sendes kommunen innen tre uker fra vedtaket er mottatt. Den må være skriftlig og begrunnet.
Dersom klagen imøtekommes, skal barnet tilbys første ledige plass i aktuell barnehage etter at barn med rett til prioritet er tilbudt plass.

Merknader


Supplerende opptak

Dersom det blir ledig kapasitet i en eller flere barnehager, foretas det supplerende opptak hele året.

 

Brosjyre

    Informasjon om barnehagene kan dessuten hentes fra barnehagenes egne hjemmesider.

Skjema

    Annet