Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det skal tas hensyn til

 • at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
 • at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
 • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
 • at du får lindrende behandling og en verdig død
 • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
 • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
 • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon
 • at du får bo med ektefellen din hvis dere ønsker det.

Målgruppe

Eldre

Kriterium/vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt rettighet. Se spesielt:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Verdighetsgarantiforskriften.

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

Brosjyre

  Skjema

   Annet