Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse. Det er Grenland brann og redning IKS som behandler søknaden for Bamble kommune.  Tillatelse til å oppbevare fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. NEI (Netto eksplosivinnhold) For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontaktperson

Navn
Hanne Kjersti Pedersen
Tittel
Avdelingleder Grenland Brann og Redning
Telefon
94437645
Epost
post@gbr.no

Kriterium/vilkår

 • Virksomheten skal ha en særskilt utpekt person over 18 år med kompetansebevis Denne skal være til stede i handelslokalet når salget foregår.
 • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og i tilleggen rekke andre sikkerhetskrav.
 • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.
 • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember og skal skje i handelslokale eller salgssted (spesialtilpassede telt, salgsbod eller container). Salget skal foregå over disk og av kompetent betjening.
 • Fyrverkeri som selges i Norge skal være påtrykt et godkjenningsnummer, etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Elektronisk søknadsskjema sendes til Grenland Brann og redning via Porsgrunn kommune: Porsgrunn kommune (kommune24-7.no)

Velg Fyrverkeri – melding om oppskyting, eller søknad om tillatelse til handel.

 

Alternativt kan søknad sendes på e-post til post@gbr.no

Søknadsfrist

Innen 30. april i salgsåret

Søknadsbehandling

Kommunen registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved salgs- og lagringsstedet. Også ansvarshavendes/stedfortreders kompetanse (dokumentasjon om gjennomført kurs) vil bli vurdert. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Brosjyre

  Skjema

   Annet