Grunnskoleopplæring for voksne

Sist oppdatert: 07. mars 2022

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Målgruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium/vilkår

 

 

 

 

Pris for Tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenesten er gratis for personer mellom 16-55 år som har oppholds-eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Henvendelser behandles fortløpende

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

SAKSBEHANDLINGSTID

 

 

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

 

 

 

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

KLAGEMULIGHET

 

 

Du kan klage på vedtak om

 

 

 • tildeling av opplæring

   

 • vesentlige endringer i den individuelle planen

   

 • at opplæringen stanses

   

 • permisjon

   

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 

 

 

 

 

 

Merknader

SPESIALUNDERVISNING
Sentrale spesialpedagogiske tjenester er i hovedsak logopedtjeneste for grunnskoleelever og språktrening for barn på småskoletrinnet, samt T-pedagogtjeneste med hovedvekt på arbeid for å øke elevenes sosiale kompetanse. For disse tjenestene inngår også noe veiledning av det pedagogiske personalet. Tjenestene utføres i nært samarbeid med skolene.

 

 

Brosjyre

  Skjema

   Annet