Hjemmesykepleie

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere.

Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m.

Våre tjenester må fordeles til de som har størst behov for hjelp. Det er derfor viktig at vi prioriterer oppgaver som er nødvendig for at hver enkelt først og fremst skal få dekket sine primærbehov. Tjenestene vil derfor være avhengig av hva vi til enhver tid har til rådighet av hjemmetjenester.

Kriterium/vilkår

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Før hjemmesykepleie innvilges vurderes det alltid om helsehjelpen må gis i hjemmet, eller om det kan utføres av for eksempel fastlege.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten kan du ta kontakt med sonekontoret i den sonen du bor, eller ringe Servicetorget for mer informasjon. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Brosjyre

Skjema

Annet