Hjemmeundervisning

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

Kriterium/vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

Brosjyre

    Skjema

      Annet