Matombringing

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Tilbudet består av varm middag som bringes hjem til deg en eller flere ganger i uken.

Målgruppe

Hjemmeboende som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker har problemer med å få laget middag til seg selv eller ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Pris for Tjenesten


 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Middagen kjøres ut mellom kl.14:00 og 16.00 av matombringelsen på hverdager og mellom 12:30 og 14:00 i helger og helligdager av hjemmetjenestene. Det kan søkes om matombringing hele året.

Alle henvendelser og spørsmål angående matombringing rettes til hjemmetjenesten/sonekontoret, eller ringe servicekontoret for mer informasjon.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Skjema

Annet