Midlertidig husvære

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterium/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten


Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Mulighet til å klage

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Brosjyre

Skjema

    Annet