Miljøplan i jordbruket

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Miljøplan i jordbruket er et hjelpemiddel til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården.  Du skal ikke sende planen inn til kommunen, men oppbevare den i ti år for revisjon og kontroll. Hvis miljøplanen din ved kontroll ikke oppfyller kravene til en slik plan, vil produksjonstilskuddet bli redusert.

Miljøplanen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Den inngår som en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som dokumenterer hvordan matproduksjonen foregår.

Kontaktperson

Navn
Anne Øvrum
Tittel
Jordbrukssjef

Målgruppe

Alle foretak som mottar produksjonstilskudd, bortsett fra foretak som bare mottar tilskudd til honningproduksjon.

Kriterium/vilkår

Miljøplan trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Hvis foretaket mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Søker du i tillegg støtte tll å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal du ha miljøplan trinn 2.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Jordlova § 3 og § 18. Se forskriftens § 4 om hva en miljøplan skal inneholde.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan hjelpe deg med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet. Du kan også få opplysninger om miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

Du fyller blant annet ut en sjekkliste fra Landbruksdirektoratet (se under).

Statens landbruksforvaltning: www.slf.dep.no

Søknadsbehandling

Hvis miljøplanen ikke blir godkjent ved kontroll, vil kommunen gjøre et vedtak om dette.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

    Skjema

    Annet