Montering av ildsted eller skorstein

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Ildsted - skorstein

ILDSTEDER

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig – da som en del av byggesøknaden til Plan- og bygningstjenesten. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Dette inkluderer arbeid som: oppføring av brannmur, frilufttilførsel, fundamentering av peis og lignende.

Kommunen (brann- og feiervesenet) skal underrettes om installasjonen.

For sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering, se under skjema lengre ned på siden

Dette må du som eier av bygget selv besørge.

 

 

Med kvalifisert kontrollør menes:

·         foretak som innehar relevant sentral godkjenning

·         foretak eller person som tilfredsstiller vilkårene for relevant lokal godkjenning

·         kommunalt feiervesen

 

Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å se til at kontrolløren er kvalifisert og for at ildstedet er i samsvar med regelverket. Erklæring fra kontrolløren på at tiltaket er funnet i samsvar med krav i teknisk forskrift og at monteringsanvisningen er fulgt, må kunne forevises kommunen ved stedlig tilsyn. Slik erklæring bør derfor oppbevares av byggets eier.

Når du bestiller kontrollør skal denne se monteringsanvisningen for ildstedet. Kontrollør kan også kreve erklæring på at monteringsanvisningen er fulgt fra den som har utført arbeidet. Sørg for å ha dette på plass.

 

Skorsteiner

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6. Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.

 

For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet