Omsorgslønn

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan det søkes om omsorgslønn. Omsorgslønn gis ikke time for time, men skal gi en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres. Omsorgslønn skal stimulere til fortsatt å yte omsorg til person med hjelpebehov. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og for hvor mange timer.

Omsorgslønn vurderes helhetlig sett i forhold til andre Helse- og omsorgstjenester den omsorgstrengende ellers ville hatt rett på.

Kriterium/vilkår

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Hjelpestønad jfr. Folketrygdloven hos NAV skal være søkt før kommunen kan vurdere søknad om omsorgslønn.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et skriftlig vedtak med begrunnelse.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til den som har behandlet saken din. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

    Skjema

      Annet