Omsorgsovertakelse av et barn

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

En omsorgsovertakelse skjer kun i alvorlige tilfeller og kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. 

Når barnevernet vurderer barnets situasjon som så alvorlig at den bør bort fra hjemmet, må saken besluttes i et nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjør den endelige beslutningen etter at foreldrene og barnevernet er blitt hørt.

Hvis du opplever å bli fratatt barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både fra barnevernet i din kommune og fra familievernkontoret.

I utgangspunktet er en omsorgsovertakelse midlertidig og barnevernet vil jobbe sammen med foreldrene for at barnet skal få flytte hjem igjen. Du har også rett til samvær med barnet.

Kontaktperson

Navn
Bjørg Rein

Kriterium/vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være 

 • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
 • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
 • at barnet blir mishandlet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du har blitt fratatt omsorgen for ditt barn, har du rett til:

 • fri advokathjelp
 • å bli hørt
 • å anke fylkesnemndas vedtak til domstolen.

Du har også rett til samvær med barnet og hjelp fra barnevernet:

 • Fylkesnemnda avgjør hvor mye samvær du vil få.
 • Barnevernet vil jobbe sammen med deg for å normalisert familiesituasjonen slik at barnet kan flytte hjem igjen.
 • Familivernet er en annen tjeneste som er utenfor kommunen og som har et eget tilbud til foreldre som har blitt fratatt omsorgen for barnet sitt.

 

Brosjyre

  Skjema

   Annet