Opptenning av ild utendørs

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann, for eksempel hvis det ligger snø på bakken eller det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Slokk alltid oppgjort ild grundig før du forlater stedet. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Du kan søke brannvesenet om dispensasjon fra det generelle bålforbudet. Grunneiers tillatelse og samtykke må legges ved søknaden. Saksbehandlingstid er inntil 2 uker.

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy, kan det legges ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser eller drive med bråtebrenning når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt så lenge du passer godt på.

Mer informasjon om bålbrenning finner du på nettstedet sikkerhverdag.no
Skogbrannplakaten bestilles fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på telefon: 33 41 25 00. 

Brenning av avfall

All åpen (utendørs) brenning av avfall og brenning av avfall i småovner forbudt. Hensikten er å redusere forurensning og helseplager. Avfall kan leveres til avfallsmottakene på Eik og i Bjorstaddalen. Det er gratis å levere hageavfall hele året.

Det er imidlertid gjort visse unntak fra forbudet. Følgende brenning er tillatt så lenge det ikke er forbudt i annet lovverk:

 • Vedfyring, grilling og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv
 • Brenning av avfallstrevirke i vedovn med unntak av impregnert og malt trevirke
 • Brenning av avispapir og liknende i vedovn
 • Brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk
 • St. Hansbål (må ikke brenne materialer som inneholder helse- og miljøskadelig stoff)
 • Brenning av beite- og grøftekanter utenfor tettbygd strøk

Kontaktperson

Navn
Hanne Kjersti Pedersen
Tittel
Avdelingleder Grenland Brann og Redning
Telefon
94437645
Epost
post@gbr.no

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt forskrift om brannforebygging § 3.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet