Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

INFORMASJON FRA BAMBLE KOMMUNE:

Bamble kommune utsteder parkeringsbevis til forflytningshemmede

En parkeringstillatelse for forflytningshemmede er ment som et hjelpemiddel for bilfører eller passasjer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse.

Tillatelsen er ment å løse konkret angitte parkeringsproblemer for personer som har store vansker med å bevege seg. Ved tildelingen vurderes derfor både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkret oppgitte parkeringsbehovet.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteanordning.

Parkeringstillatelsen er personlig utstedt og må kun benyttes av kortinnehaver.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig.

Tapt eller stjålet kort må meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse skal sendes oss, sammen med ny søknad og legeerklæring.

Dersom du har fått innvilget tillatelse fra tidligere og ønsker å fornye denne, må søknadskjema med opplysninger og ny legeerklæring sendes oss i god tid før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles når den som transporteres ikke kan forlates alene, mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæring og søknad.

Dette må du ha med i søknaden:

 • Utfylt søknadskjema- alle punkt
   
 • Legeerklæring
   
 • Passfoto med navnet ditt
  påskrevet på baksiden
   
 •  Ekstra som fører: Kopi av førerkort, dersom søker er over 75 år

Kontaktinfo:

Servicetorget i Bamble kommune
Telefon: 35965000
Epost: postmottak@bamble.kommune.no

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

  Annet