Permisjon fra grunnskoleopplæring

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Grunnskoleopplæring - permisjon

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Kontaktperson

Navn
Bjørg Rein
Tittel
Kommunalsjef

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for Tjenesten


Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre


Skjema

    Annet