PP-tjenesten

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) i Bamble er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplæringssituasjon. 

PPT er en lovpålagt tjeneste, som er hjemlet i Opplæringslovens §5.6. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæringen på grunnskolens område. Tjenesten skal også bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Hvilke tjenester kan PPT tilby
PPT tilbyr utredning i forhold til de vanskene som er tilmeldt. Videre tilbyr vi veiledning til foresatte, barnehager og skoler. Spørsmål knyttet til og vurdering rundt utsatt skolestart. Sakkyndighetsarbeid knyttet til spørsmål om behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vi bistår i forhold til spørsmål om tilrettelagt opplæring og hjelpebehov ved overgang til videregående skole.

Hva er særlig behov
PPT kan kontaktes når barnet ikke følger den vanlige utviklingen. Vi tar i mot henvendelser knyttet til fagvansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker, generelle lærevansker og språkvansker), fysiske vansker (syn, hørsel, bevegelse/koordinering), kommunikasjons- og samhandlingsvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker (sosiale- og følelsesmessige vansker, generelle utviklingsavvik).

Hvem kan søke hjelp og hvordan søke
Tilmeldinger til PPT skjer vanligvis i samarbeid mellom skolen/barnehagen og foresatte. Foresatte, helsestasjoner, sykehus, habiliteringstjenesten kan også tilmelde barn til PPT. Foresatte må alltid samtykke i at PP-tjenesten blir kontaktet når barnet er under 15 år. Ungdom over 15 år kan på eget initiativ søke tjenester uten samtykke fra foresatte. Aktuelle tilmeldingsskjemaer kan hentes fra kommunens nettsider.

Vi behandler tilmeldinger fortløpende, og har normalt en saksbehandlingstid fra tilmelding er mottatt til endelig sakkyndig vurdering foreligger på 3 måneder.  

Les mer her: http://www.bamble.kommune.no/SB/ppt/

Kontaktperson

Navn
Simen Storås
Tittel
Leder PP-tjenesten
Telefon
35 96 52 13
Mobil
930 95 815

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterium/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Merknader

Når barn får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til opplæringslova § 18-1.

Brosjyre

    Skjema

      Annet