Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Kontaktperson

Navn
Anne-Mette Svenningsen
Telefon
35 96 50 73

Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

Kriterium/vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se skattebetalingsloven kapittel 15.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

 • navn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
 • antall forsørgede og deres alder
 • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
 • hvilke krav som søkes ettergitt
 • opplysning om eventuell sykdom
 • melding over faste utgifter
 • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Vedlegg

Kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Søknadsbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Mulighet til å klage

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Brosjyre

  Skjema

   Annet