Renovasjon

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Alternativt Navn

Søppeltømming

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

For mer informasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
André Lindkjen Olsen
Tittel
Avdelingsleder
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for Tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet