Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Sist oppdatert: 20. juni 2023

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Ansvarlig for behandling av  skjenkebevilling for en enkelt anledning er Servicetorget.

Kontaktinfo

Servicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 50 00 

Kriterium/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for Tjenesten

Alminnelige bevillinger gitt for en del av året og en enkel anledning:
Arrangementer opp til 100 pers: kr. 500,-
Arrangementer fra 100 til maks 1000 pers: kr. 1.000,-
Arrangør som søker om flere enn 4 arrangementer samlet for hele året: kr. 4.000,-
(Det søkes om, og gis bevilling for alle arrangementer under ett, og hele gebyret faktureres samtidig med at bevilling gis)
Arrangement for 1000-2000 personer eller mer: kr. 4.000,-

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Du finner elektronisk søknadsskjema i kolonnen til venstre under "Skjema"

Vedlegg

Legitimasjon

Søknadsbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

Behandlingstiden er vanligvis én uke for ambulerende skjenkebevilling og 1 mnd. for skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

    Skjema

    Annet