Skolefritidsordning (SFO)

Sist oppdatert: 27. april 2015

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Kontaktperson

Navn
Marit Nikolaisen
Tittel
Rådgiver
Telefon
35 96 52 17

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris for Tjenesten

Prisen på 100% SFO-plass er 2.538 kr fra og med 01.01.14, pluss matpenger som er 187 kr, i alt 2 725.

Prisen på en 60% SFO-plass er 1 523 kr pluss matpenger 112 kr, i alt 1 635 kr.

Søskenmoderasjon -35% dvs. -888 kr. på en 100% plass og - 533 kr. på en 60% plass

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

    Skjema

    Annet