Skolefritidsordning (SFO)

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med særskilte behov i 1. til 7. klasse.

Kontaktperson

Navn
Marit Nikolaisen
Tittel
Rådgiver
Telefon
35 96 52 17

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterium/vilkår


Pris for Tjenesten

12 timer gratis SFO for førsteklassinger
Førsteklassinger som har deltidsplass vil få SFO gratis. For de med heltidsplass vil prisen baseres på de resterende timene.

Redusert betaling for elever på 1. til 4. trinn.
Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

Barn med særskilte behov
Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Prisen på 100% SFO-plass er 2.538 kr fra og med 01.01.14, pluss matpenger som er 187 kr, i alt 2 725.

Prisen på en 60% SFO-plass er 1 523 kr pluss matpenger 112 kr, i alt 1 635 kr.

Søskenmoderasjon -35% dvs. -888 kr. på en 100% plass og - 533 kr. på en 60% plass

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-4.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker om redusert betaling må du informere om:

  • din sivilstand
  • hvis du ikke har felles barn med din ektefelle/samboer/partner må du informere om det
  • din eller husholdets samlede brutto inntekt
  • dersom du ikke bor sammen med barnets andre forelder, må du informere om det. Det er inntekten til den forelderen som bor på barnets folkeregistrerte adresse som brukes til å beregne inntekt.

Søknaden sendes til kommunen.

Vedlegg


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

    Skjema

    Annet