Startlån bolig

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Boliglån

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Målgruppe


Kriterium/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris for Tjenesten

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller du kan bruke lenken nedenfor. Du kan kontakte Sevicetorget i kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.


Vedlegg

  • Siste års selvangivelse
  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital, evt. avslag på boligfinansiering fra bank
  • Dokumentasjon av evt. gjeld

Se ellers punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Brosjyre

Skjema

Annet