Støttekontakt

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Støttekontakttjenesten er et tilbud til deg som trenger hjelp til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Kriterium/vilkår

Det er kommunen, i samarbeid med søkeren, som bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
Når barn har særlige behov pga forholdene i hjemmet eller av andre grunner kan barnevernstjenesten innvilge støttekontakt til barnet.

Tjenesten omfatter:
Innholdet i støttekontakttjenesten er individuelt og kan omfatte:
Opprettholde og/ eller etablere nettverk.
Gi hjelp til å delta på ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser.
Være en god lytter og kunne gi vennskapelige råd når det er ønsket.
Ta initiativ til og foreslå ulike aktiviteter i samarbeid med deg.
Hjelpe deg til å komme inn i faste fritidsaktiviteter, lag, foreninger og lignende.

Tjenesten omfatter ikke:
Støttekontakt innvilges som regel ikke til barn under skolealder eller til barn som er i en alder der det er naturlig at foresatte følger barnet til aktiviteter.
Støttekontakten skal ikke ha rollen som din behandler.
Støttekontakten skal ikke utføre daglige gjøremål og bistår deg ikke med ivaretagelse av din økonomi.

Når/hvordan er tjenesten tilgjengelig:
Tjenesten er tilgjengelig hele året og ytes på dag/ettermiddag/kveld ut fra de behov som skal ivaretas og etter avtale mellom deg og støttekontakten. Ferie?

Tjenesten kan gis som:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltagelse i en aktivitetsgruppe
  • Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
  • Fritid med bistand

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.
Du betaler for deg selv ved ulike arrangementer og aktiviteter. Det forventes at du benytter ledsagerbevis som gjelder som betaling for din støttekontakt der dette er mulig.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et begrunnet vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til den som har fattet vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Skjema

Annet