Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

 Fylkeskommunen tildeler årlig midler til transportordningen over sitt budsjett og har delegert til kommunen å fatte vedtak og administrere ordningen. Kommunen behandler søknaden og det vil bli sendt ut et elektronisk kort til godkjente brukere.

Vestfold og Telemark fylkeskommune - TT-ordning (vtfk.no)

Tildelingsgrupper:
Gruppe 1
: Søker med sterk og varig funksjonsnedsettelse (fysisk og/eller psykisk)
Gruppe 2: Søker som er permanent rullestolbruker, eller som er blind eller sterkt svaksynt.
 

Alle praktiske ting i forbindelse med bruk av elektroniske kort for individuell transport blir administrert av Rogaland Taxi. Dette kan f.eks. være opplysning om restsaldo, melding av tapt kort osv. Døgnåpen telefon 51 90 90 01. 

Kontaktperson

Navn
Hanne Gusfre
Tittel
Førstesekretær
Telefon
35965000

Målgruppe

Prioriterte brukere : Tilbudet  gis primært til personer over 10 år som har betydelig og varig funksjonshemming og brukere med varig funksjonshemming (over 3 år) som har vesentlige proiblemer med å benytte kollektivtilbudet. Tildeling skjer etter individuell vurdering.

Personer som bor på institusjon kan ikke bli godkjent som TT-bruker. Som unntak gjelder unge funksjonshemmede som er midlertidig plassert på institusjon.

Kriterium/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Pris for Tjenesten

Egenandel er kr. 25,- hver vei

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden behandles av Servicetoget, Bamble kommune Postboks 80, 3993 LANGESUND.
Søknaden skal inneholde utfyllende beskrivelse av funksjonshemmingen, samt legeerklæring som legen eller annen helseperson må fylle ut.

Vedlegg

Legeerklæring

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet kvartalvis 15.desember, 15. mars, 15. juni og 15. september.

Søknadmottaker

Servicetorget,
Postboks 80

3993 Langesund

Søknadsbehandling

Søknadene behandles fortløpende. Brukere får halvparten av årsbeløpet 1. januar. Nytt påfyll vil skje 1. juli med et beløp i forhold til gjenstående budsjettramme

Saksbehandlingstid

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Brosjyre

    Skjema

    Annet