Vann og avløp

Sist oppdatert: 16. oktober 2018

Beskrivelse

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (se drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Vakttelefon: 913 65 000 (Kl. 15:00 - 07:30)

Kontaktperson

Navn
André Lindkjen Olsen
Tittel
Avdelingsleder
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

Kriterium/vilkår

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg gjelder abonnementsvilkårene for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser – som kommunen har vedtatt. Disse vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Kommunen er uten ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller med plan- og bygningsloven.

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser. Se også forurensningsforskriften kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema ligger på Bamble kommunes nettside og kan også fås ved henvendelse til Servicetorget

.

Søknad om tilknytning:
Søknad om tilknytning skal sendes inn av godkjent foretak.
Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.
Det forutsettes at tiltaket er godkjent etter Plan- og bygningsloven før det søkes om tilknytning.
Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.
For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Skal det senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må det søkes om ny tillatelse fra kommunen.
Skjema – Tilknytning til kommunalt ledningsnett

 

Ferdigmelding
Når tilknytningen er ferdig skal det sendes inn Ferdigmelding.
) Skjema – Ferdigmåling / innmåling av stikkledninger

Vedlegg
Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen.

 

Søknadsbehandling
Søknader sendes til postmottak@bamble.kommune.no eller til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund.

Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som er under utførelse. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og eventuell omlegging hvis installasjonene ikke er i samsvar med abonnementsvilkårene.

 

 

 

 

Vedlegg

 

 

SøknadmottakerSøknadsbehandling

 

 

 

Mulighet til å klage

Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning (se forbrukerkjøpsloven).

Merknader

For mer informasjon om Vann og Avløps tjenester gå inn på 

https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/vann-og-avlop/

 

Brosjyre

Skjema

    Annet