Introduksjonsprogrammet

Ny i Bamble?

Som ny innbygger i Bamble har du kanskje en del spørsmål, blant annet om kommunens tjenester. Servicetorget i kommunen hjelper deg gjerne med å gi deg den informasjonen du trenger. 

Bamble ligger 150 kilometer sørvest for Oslo. Bamble er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen; totalt ca.72 km. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles vel 14.200 innbyggere fra kommunens rådhus


Introduksjonsprogram

Før flyktningen kommer inn i et introduksjonsprogram er personen i en etableringsfase. Etableringsfasen starter på den datoen deltakeren bosetter seg i Bamble. Denne fasen varer inntil 3 måneder. I denne perioden får deltakeren støtte til sitt livsopphold etter Lov om sosiale tjenester.

I løpet av denne tremåneders-perioden skal Bamble kommune i samarbeid med deltakeren tilrettelegge et heldags introduksjonsprogram og det skal utarbeides en individuell plan. Etter at kartlegging er foretatt og individuell plan er laget kan deltakeren søke om tildeling av ordinært introduksjonsprogram og introduksjonsstønad.  

Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger (introduksjonsloven) lovfester en ordning som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Personer mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta. Deltakerne kan følge programmet i inntil to år. I særlige tilfeller kan programmet forlenges med inntil et år.

Introduksjonsloven

Les mer om introduksjonsprogammet

Elementene i programmet 

 • Kartlegging av deltakerens bakgrunn
 • Individuelle handlingsplaner
 • Programoppfølging - tett oppfølging av den enkelte
 • Heldags og helårsprogram - vanlig arbeidsuke, 37,5 timer/uke
 • Introduksjonsstønad - økonomisk ytelse knyttet til deltakelse. Ulegitimert fravær gir trekk i stønaden. Deltakeren kan ha      annen inntekt ved siden av programmet uten at stønaden reduseres. Stønaden utgjør 2G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden, se link under).
 • Norsk med samfunnskunnskap (600 timer norskopplæring + 50 timer samfunnsfag)
 • Kursbevis / attest 

Les mer her

Grunnbeløpet i folketrygden


Individuell handlingsplan

En individuell handlingssplan tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn, kompetanse og ønsker for framtiden. Planen består av opplæringstiltak som skal tilsvare en vanlig arbeidsuke= 37,5 timer/uke. Planen er gjensidig forpliktende mellom kommune og deltaker. Du utarbeider din plan i samarbeid med din programrådgiver.

Les mer her

Andre særlig aktuelle tiltak er
 • Godkjenning av kompetanse
 • Sosial nettverksbygging
 • Praksisrelatert norskopplæring - utplassering på en språktreningsplass
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Grunnskole for voksne 
De som omfattes av loven er
 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Personer som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor

Øvre aldersgrense for rett og plikt til deltakelse er 55 år, nedre aldersgrense er 18 år.
Ordningen er begrenset til nyankomne innvandrere, dvs. personer som har bosatt seg i en kommune i løpet av de siste to år før vedtak om introduksjonsprogram fattes. Programmet tilbys til dem som har behov for grunnleggende kvalifisering.
Personer med ulovlig opphold, asylsøkere, midlertidig beskyttede, arbeidsinnvandrere, studenter og familiemedlemmer til disse faller utenfor målgruppen.

Skjema og linker

Aktuelle linker

 

Sist oppdatert: 07. januar 2021