Priser og gebyrer - Skole og barnehage

SFO-satser 
SFO  30% 40% 60% 80% 100%
1.- 3.klasse 0 0 430 1147 1864
4.klasse 1076 1434 2150 2867 3584
Kost 0 98 145 194 243

 

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 01.05.22 kr 607 549) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 827,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor/far/samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser (Fra 01.08.2024)

BARNEHAGE 2024

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold for barnehage

1000

1200

1400

1600

2000

Kost

171

205

239

273

341

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-300

-360

-420

-480

-600

Barn nr. 3 og eventuelt flere barn er gratis (Det betales kun for kost)

 

 

 

 

 

 

Makspris for opphold i barnehage er 2000 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, men det er viktig at det er registrert samme søker på alle søsken.   

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 og flere.

2.     I tillegg betales det en egenandel for kost, kr. 341,- pr. mnd. for 100 % plass i kommunal barnehage. (80 % kost utgjør kr. 273,- pr. mnd, 70% kost utgjør 239 kr,- pr. mnd, 60% kost kr. 205,- pr. mnd. og 50% kost er på 171 kr pr. mnd.) Egenandel for kost varierer i private barnehager.

3.     Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri. 

Se foreldrebetaling for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling               

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret. Både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

 •  Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
 •  Husholdninger med en samlet inntekt under 550.000 kroner

Gratis kjernetid

 • Dersom husholdningens samlede inntekt er under 642 700 kroner, gis det 20 timers gratis kjernetid per uke for 2,3,4 og 5-åringer og ved utsatt skolestart.

Søknadsfrist     

 • 1.juni for å få redusert foreldrebetaling fra august
 • Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende
 • Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft
 • Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen

Hvilke inntekter skal regnes med?

 • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt som kommer frem av siste kjente skattemelding
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldre/foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva hvis inntekten er betydelig endret fra foregående år?

 • Får familien betydelig redusert inntekt i løpet av året, kan det sendes ny søknad. Det kan for eksempel være endring av sivilstatus eller endring i arbeidsforholdet

 • Endring av sivilstatus:

Data for endring oppgis i søknadskjema

 • Endring i arbeidsforhold:

Dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver på:

 • Dato og hva slags type endring
 • Inntekten hittil i år. Dette fremkommer på siste lønnsslipp

Dokumentasjon fra ny arbeidsgiver/NAV på:

 • Dato for endring
 • Ansettelsesforhold – stillingsbrøk og forventet inntekt ut året

 

Nyinnflyttet til Norge

 • Kommunen trenger vedtak fra NAV som bekrefter livssituasjon og økonomi

Hva skjer etter jeg har søkt?

 • Søknaden blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert
 • Kommunen innhenter folke registrert adresse og inntektsopplysninger på deg/dere fra Folkeregisteret og Skatteetaten.
 • Du får tilsendt et vedtak etter at søknaden er behandlet
 • Du får tilsendt faktura 1 gang per måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Har du behov for hjelp, kontakt servicetorget på telefon: 35 96 50 00

Sist oppdatert: 11. januar 2022