Innføringstjenesten Paletten

Fronter

Informasjon om skolen

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

     Handlingsplan


Plan for organisering for flerspråklige elever

Fagområde: Grunnleggende norsk

Mål:
Oppnå ferdigheter på nivå 2 i læreplanen for grunnleggende norsk, slik at man kan følge de ordinære læreplanene i grunnskolen.

For hvem:
Nyankomne barn/unge 6-16 år

Varighet:
Avhengig av skolebakgrunn og progresjon, ca. 1-2 år

Tverrfaglig samarbeidsmodell

Den tverrfaglige samarbeidsmodellen er primært beregnet på elever med vedtak om
særskilt språkopplæring og som ikke er i et innføringstilbud(Paletten). Elevene som får sitt tilbud i Paletten blir ivaretatt av de gjeldende rutinene som er utarbeidet for denne elevgruppen

     Forside brosjyre - Tverrfaglig samarbeidsmodell

Kartlegging og vedtak om oppstart

Kandidater som er aktuelle for velkomsttilbudet skal kartlegges. Udir sitt kartleggingsverktøy benyttes i denne prosessen, supplert av andre verktøy der hvor det er behov for dette. Paletten og den respektive nærskole er sammen ansvarlige for denne kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingen skal det fattes enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Felles vedtaksmal for Bamble kommune skal benyttes.

Dette gjøres av rektor på den enkelte nærskole hvor eleven har sitt tilhold. Det er viktig å presisere at dette er et frivillig tilbud som foreldre/foresatte må samtykke i. Paletten bistår gjerne nærskolen i samtalen med foresatte.

Transport

Paletten har inngått en avtale med VIVA (virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering) vedr. transport for de yngste elevene. Her stiller VIVA opp med bil og sjåfør for å transportere de yngste til og fra Rugtvedt skole. De øvrige som har behov for transport, må benytte seg av det ordinære transporttilbudet. Utgifter knyttet til dette dekkes av Paletten.

Kompetansesenter og base for tospråklige lærere

Det er samlet mye erfaring og kompetanse i Paletten. Lærere, ledere og andre som trenger råd og veiledning kan ta kontakt med Paletten fortløpende. Avdelingen vil også initiere kurs og samlinger innen fagfeltet. Paletten vil også fungere som «base» for tospråklige lærere. Møter, kurs og oppfølging vil bli ivaretatt av avdelingen.

Paletten vil i stor grad bruke Fronter i sin hverdagskommunikasjon med nærskoler, tospråklige lærere og andre.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO

Informasjonsbrosjyre - norsk

       Brosjyreforside     

Information in English 

       Broskjyreforside - engelsk                    

Informasjon på andre språk

Sevicebrosjyre

        Servicebrosjyre - forside 

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Sist oppdatert: 21. mars 2017
Paletten

Besøksadresse:

Herreveien 2B
3960 Stathelle

Telefon: 35 96 57 50

Kontaktperson: Øyvind S. Hansen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 48165094