Innføringstjenesten Paletten

Informasjon om skolen

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jfr. Opplæringslova §2-8. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, to-språklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med begrensede norskkunnskaper. Opplæringstilbudet foregår i tett samarbeid med nærskolen og oppholdet har en maks grense på to år.

Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i Opplæringsloven kapittel 9a, som omhandler elevenes skolemiljø. Hensikten med det nye regelverket i kapittel 9a er å styrke rettighetene for elever som blir mobbet, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer.

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i Opplæringsloven kapittel 9a, som omhandler elevenes skolemiljø. Hensikten med det nye regelverket i kapittel 9a er å styrke rettighetene for elever som blir mobbet, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer.

I Bamble kommune sin strategiplan for skole og barnehage har arbeidet med et godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i alle skolene i Bamble. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og alle skolene skal arbeide aktivt for dette.

Dette skal du gjøre dersom du opplever at du ikke har et godt og trygt skolemiljø:

·        Si straks fra til en voksen på skolen. Uansett hvem dette er, har vedkommende plikt til å varsle rektor. Du kan også varsle rektor selv. Du kan si fra både muntlig, skriftlig og på mail. Skolen har da plikt til å undersøke hva som har skjedd. Undersøkelsene skal ha som hensikt å få fram alle fakta om situasjonen og hvilke forhold som påvirker elevens opplevelse av skolemiljøet.

·        Etter at skolen har undersøkt saken, skal skolen iverksette tiltak som er egnet for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle. Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan som sier hva som er problemet, hvilke tiltak skolen har planlagt, når disse skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, og når tiltakene skal evalueres. De involverte elevenes syn skal bli tatt hensyn til når denne aktivitetsplanen utarbeides, og de skal gjøres kjent med innholdet i planen. Skolen skal dokumentere hva som er gjort, og de involverte har rett til innsyn i denne dokumentasjonen.

·        Dersom skolen ikke tar henvendelsen på alvor, bruker for lang tid før det blir gjort noe med saken, eller dersom tiltakene skolen gjør ikke virker, kan du melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da pålegge skolen å finne egnede tiltak for å løse saken, og Fylkesmannen kan også selv vedta hva skolen skal gjøre. Det er en forutsetning at rektor er varslet om saken, og at det har gått minst en uke etter at dette har skjedd.

·        Dersom Fylkesmannen sitt vedtak ikke virker, eller du er uenig i dette, kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Skolekontoret i Bamble kan hjelpe deg med dette.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider på www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/meld-mobbing/ finner du også veiledning i hvordan du skal gå fram dersom du ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Arbeidet med å skape en skole hvor alle elever er inkludert og opplever trygghet og mestring avhenger av at alle skolens ansatte, elever og foreldre gjør en felles innsats for en mobbefri skole. Bry deg – og ta ansvar for at alle elever får et godt skolemiljø.

Les mer

I Bamble kommune sin strategiplan for skole og barnehage har arbeidet med et godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i alle skolene i Bamble. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og alle skolene skal arbeide aktivt for dette.

Dette skal du gjøre dersom du opplever at du ikke har et godt og trygt skolemiljø:

• Si straks fra til en voksen på skolen. Uansett hvem dette er, har vedkommende plikt til å varsle rektor. Du kan også varsle rektor selv. Du kan si fra både muntlig, skriftlig og på mail. Skolen har da plikt til å undersøke hva som har skjedd. Undersøkelsene skal ha som hensikt å få fram alle fakta om situasjonen og hvilke forhold som påvirker elevens opplevelse av skolemiljøet.

• Etter at skolen har undersøkt saken, skal skolen iverksette tiltak som er egnet for å sikre et godt og trygt skolemiljø for alle. Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan som sier hva som er problemet, hvilke tiltak skolen har planlagt, når disse skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre, og når tiltakene skal evalueres. De involverte elevenes syn skal bli tatt hensyn til når denne aktivitetsplanen utarbeides, og de skal gjøres kjent med innholdet i planen. Skolen skal dokumentere hva som er gjort, og de involverte har rett til innsyn i denne dokumentasjonen.

• Dersom skolen ikke tar henvendelsen på alvor, bruker for lang tid før det blir gjort noe med saken, eller dersom tiltakene skolen gjør ikke virker, kan du melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da pålegge skolen å finne egnede tiltak for å løse saken, og Fylkesmannen kan også selv vedta hva skolen skal gjøre. Det er en forutsetning at rektor er varslet om saken, og at det har gått minst en uke etter at dette har skjedd.

• Dersom Fylkesmannen sitt vedtak ikke virker, eller du er uenig i dette, kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Skolekontoret i Bamble kan hjelpe deg med dette.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider på www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/meld-mobbing/ finner du også veiledning i hvordan du skal gå fram dersom du ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Arbeidet med å skape en skole hvor alle elever er inkludert og opplever trygghet og mestring avhenger av at alle skolens ansatte, elever og foreldre gjør en felles innsats for en mobbefri skole. Bry deg – og ta ansvar for at alle elever får et godt skolemiljø.

 

Fagområde: Grunnleggende norsk

Mål:
Oppnå ferdigheter i læreplanen for grunnleggende norsk på nivå 2 for barnetrinns elever og nivå 3 for ungdomstrinns elever, slik at en kan følge de ordinære læreplanene i grunnskolen.

For hvem:
Nyankomne barn og unge fra 2.-10.trinn

Varighet:
Avhengig av skolebakgrunn og progresjon, ca. 1-2 år

 

Kartlegging og vedtak om oppstart

Kandidater som er aktuelle for velkomsttilbudet skal kartlegges. Udir sitt kartleggingsverktøy benyttes i denne prosessen, supplert av andre verktøy der hvor det er behov for dette. Paletten og den respektive nærskole er sammen ansvarlige for denne kartleggingen.

På bakgrunn av kartleggingen skal det fattes enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Felles vedtaksmal for Bamble kommune skal benyttes.

Dette gjøres av rektor på den enkelte nærskole hvor eleven har sitt tilhold. Det er viktig å presisere at dette er et frivillig tilbud som foreldre/foresatte må samtykke i. Paletten bistår gjerne nærskolen i samtalen med foresatte.

Sist oppdatert: 21. februar 2023