Kommunal overtakelse av Langesund Legesenter

Kommunen har tatt over Langesund Legesenter.

Overtakelse av Langesund LegesenterVåren 2018 valgte 2 fastleger å si opp sin stilling som fastleger ved Langesund Legesenter. Stillingene ble utlyst på vanlig måte, men dessverre med dårlig respons i form av søknader. Etter at stillingene var utlyst 3 ganger uten å få gode kandidater, begynte kommunen i samarbeid med de gjenværende legene på legesenteret, samt lokal tillitsvalgt for legene, å se på muligheter for å øke rekrutteringen.

På bildet: Fastlege Halvor Gjestland, rådmann Geir Bjelkemyr-Østvang og fastlege Jan Erik Karlsen.

De siste årene har vært vanskelig for mange kommuner å rekruttere fastleger, tidligere har dette først og fremst vært et problem for distriktene, men nå har man også problemer i sentrale områder. Dette med bakteppe i den større nasjonale diskusjonen om fastlegeordningen og fastlegenes arbeidsvilkår.

Man landet på å forsøke en alternativ driftsmodell. Den vanligste driftsmodellen som har vært gjeldende i Bamble kommune har vært at fastlegene drifter sin praksis privat og leier lokaler, ansetter hjelpepersonell etc. og står for den daglige driften selv. Når en lege overtar en eksisterende praksis er det slik at praksisen kjøpes av den overtagende legen etter retningslinjer fastsatt av legeforeningen.

I Langesund har man valgt å forsøke en annen modell, hvor kommunen kjøper opp praksisene ved legesenteret, slik at nyansatte leger slipper å måtte kjøpe praksisen. I tillegg går kommunen inn og overtar driften av legesenteret med hjelpepersonell og lignende. Legenes tid går derfor med til drift og kan brukes til pasientrettet arbeid. I gjengjeld betaler legene da inn en leie som fastsatt i avtale til kommunen.

Da man lyste ut stillingene med disse vilkårene fikk man 12 søkere etter første runde med flere gode kandidater. 3 av disse har fått tilbud om stilling, så langt har 2 av søkerne akseptert tilbudet og starter opp i mai og august.

Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere fremover og om dette kan være et alternativ for å sikre god rekruttering av fastleger til kommunen.

 

Langesund legesenter