Trafikksikker kommune

Bamble kommune har blitt godkjent som en trafikksikker kommune.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid og ordfører Hallgeir KjeldalBamble kommune ble i dag godkjent som trafikksikker kommune som nr. 10 i Telemark og 100 i Norge. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid overrakte prisen som bevis på godkjenningen til Bambles ordfører Hallgeir Kjeldal.

Møtet fant sted på Halen gård hvor Trygg trafikk var representert med flere av sine ansatte, sammen med ordfører, rådmann, kommunalsjefer og andre ressurspersoner som har bidratt i arbeidet. Tor Egil Syvertsen har fungert som prosjektmedarbeider og har vært bindeleddet mellom kommunen og fylkeskommunen. Syvertsen har gjennom lengre tid hatt tett samarbeid med Torbjørn Huru, som har fungert som prosjektleder fra Bamble kommune. Unni Knutli, seniorrådgiver i Trygg Trafikk og sensor for Trafikksikker kommune ledet møtet og gjennomgikk alle kravene for godkjenning.

Å være en trafikksikker kommune vil si at kommunen skal utføre viktige tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Det er gjort et bra stykke arbeid i Bamble kommune, uttalte Knutli i starten av godkjenningsdelen av møtet. Ressurspersonene i kommunene, har i samarbeid med kommunalsjefer og sine virksomheter, sendt inn dokumentasjon for hvordan det jobbes med trafikksikkerhet ute i kommunen. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. For å lykkes må alle kommunens enheter involveres i arbeidet og den enkelte kommunalsjef ta sitt delansvar. Arbeidet må også forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Ordfører Hallgeir Kjeldal var fornøyd med møtet, hvor alle har levert på det de har blitt bedt om. Arbeidet for å bli en trafikksikker kommune, startet allerede fra et vedtak som ble gjort i desember 2016 i kommunestyret. Ordføreren avsluttet med å si at den virkelige jobben begynner nå, overfor de som bor i kommunen, mottar kommunale tjenester og som jobber i kommunen.

Veileder Telemark fylkeskommune

Trafikksikker kommune


Prosjektleder Torbjørn Huru fra Bamble kommune sammen med prosjektmedarbeider Tor Egil Syvertsen fra Trygg Trafikk

Torbjørn Huru og Tor Egil Syvertsen

 

Tilstede under godkjenningen var kommunens ressurspersoner som har jobbet for å få dette i havn.

Ressurspersoner