Endret dato for digitalt folkemøte

Det digitale folkemøtet vedrørende E18 Dørdal-Tvedestrand vil være på onsdag 23. september.

Det opplyser Nye Veier om på sine nettsider.

 

Digital overføring av folkemøtet blir gjennomført 23.september kl.18:00-19:30

Lenke ligger på Nye Veier sine nettsider

Folkemøtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Det blir mulig å stille spørsmål via møteoverføringens kommentarfelt, samt benytteprosjektets medvirkningsportal. Her ligger også forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.

 

Direktesendt digitalt møte

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med
styret i det interkommunale plansamarbeidet, besluttet at det ikke vil bli avholdt
folkemøter med fysisk fremmøte som tidligere annonsert.

Folkemøtet gjennomføres som et direktesendt digitalt møte. Opptaket av møtet vil legges ut
på medvirkningsportalen på nyeveier.no slik at det er mulig å se møtet i
etterkant.

 

Ditt innspill er viktig

Økt lokalkunnskap bidrar til et solid beslutningsgrunnlag i det fremtidige arbeidet med
planforslaget, og er en viktig ressurs i planprosessen. Vi oppfordrer til å benytte
medvirkningsportalen i høringsperioden for merknader til planarbeidet som angår den
enkelte, også i perioden etter folkemøtet. Det blir i tillegg avholdt åpne kontordager i
alle kommunene. Dette blir annonsert senere. Se også medvirkningsportalen for mer
informasjon.


Formål med folkemøtet


Formålet er å informere om planprosessen og rammene for det videre arbeidet med
reguleringsplan for E18 Dørdal – Tvedestrand. Til våren vil det arrangeres folkemøte
hvor tema blir utforming av selve veianlegget. Informasjon om dette vil vi opplyse om
senere.


Lenke til folkemøtet ligger også på Facebook Nye Veier E18 Langgangen – Grimstad.

Kontaktinformasjon
COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

Sist oppdatert: 18. oktober 2020