Ny informasjon om eiendomsskatt

Bamble kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i henhold til gjeldende «Lov om eigedomsskatt til kommunane.»

Hvorfor takserer vi:
Kommunestyret i Bamble vedtok den 20.6.2019, i sak 32/19, at det skal gjennomføres ny alminnelig omtaksering av alle eiendommer i kommunen, gjeldende fra 2021. Omtaksering kan foretas hvert tiende år. Forrige taksering var i 2010, gjeldende fra 2011.


Når takserer vi:
Takseringen vil foregå i perioden oktober – desember 2020.
I forbindelse med skattetakseringen vil det bli foretatt utvendig besiktigelse av alle eiendommer, med tilhørende bygninger. Kommunen har inngått samarbeid med takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS, som vil utføre besiktigelsen. Takstmennene vil ha synlige identitetskort fra Bamble kommune.
Det er ikke nødvendig at noen er til stede når besiktigelsen skjer. Ønsker du å gi informasjon om eiendommen, eller likevel vil være til stede under befaringen, sender du melding om dette til Eiendomsskattekontoret så snart som mulig og senest innen to uker– gjerne pr.
e-post.
Husk å oppgi gårds- og bruksnummer og ev. festenummer, samt kontaktinformasjon. Du vil da bli kontaktet når det nærmer seg tid for befaring.
På eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de øvrige eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.


Hvordan takserer vi:
Metode for skattetakseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen. På noen eiendommer vil det være manglende faktaopplysninger fra Matrikkelen (Norges offisielle register over fast eiendom). Her vil informasjonen bli innhentet ved utvendig oppmåling av bygningene under befaringen. Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommen hvor det blir tatt hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal(BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.


Hva skal takseres:
Bolighus, borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendommer, andre bygninger og tomter
Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med aktiv landbruksdrift har obligatorisk fritak fra eiendomsskatt etter §5h. Fritaket gjelder kun for bygninger som tilhører driften.


Hva skjer etter takseringen:
Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2021. Du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt sammen med faktaopplysninger på din eiendom. Taksten/verdien danner grunnlag for ny eiendomsskatt fra og med 2021.


Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om eiendomsskatt og/eller taksering, bruk kontaktinformasjon under.
Ytterligere informasjon om eiendomsskatt og taksering vil være tilgjengelig på kommunen sine hjemmeside www.bamble.kommune.no

Telefon Eiendomsskattekontoret:     Epost: Eiendomsskatt@Bamble.kommune.no

35 96 50 94 Brit Storberget
35 96 50 93 Kari Anne Rogn

Postadresse:
Bamble kommune
Postboks 80
3993 LANGESUND

 

Informasjon om ny alminnelig takstering

Sist oppdatert: 18. oktober 2020