Strategiske grep for fremtiden

Jeg håper strategidokumentet gir et godt grunnlag for de prioriteringer som må gjøres i årene som kommer. Vi har muligheter i Bamble, sier kommunedirektør Geir H. Bjelkemyr-Østvang.

Strategidokumentet 2021-2024

Bamble kommune har en todelt budsjettprosess som starter med kommunedirektørens presentasjon av strategidokumentet, tidligere kjent som «utfordringsnotatet». Dette navneskiftet er gjort for å tydeliggjøre at dokumentet har fokus på strategiske grep for å møte de mulighetene og utfordringene vår kommune står overfor.

 

Strategidokumentet redegjør for utviklingstrekk, satsningsområder, og hvordan vi planlegger å møte fremtidige samfunnsendringer, og skal være et godt strategisk grunnlag for den videre budsjettprosessen.

 

Korona-omstilling

I mars ble hverdagen vår, både globalt og lokalt, snudd på hodet. For Bamble kommune medførte koronasituasjonen at vi måtte organisere flere av tjenestene våre på nye måter, og disponere ressursene våre annerledes.

 

Nye digitale verktøy ble tatt i bruk, og nye måter å arbeide og samhandle på ble innført som en konsekvens av dette. Omstillingsevnen og viljen i organisasjonen, og erfaringene med nye digitale løsninger, skal vi ta med oss videre i omstillingsarbeidet.

 

Utfordrende økonomisk situasjon

Bamble kommune har gjennom flere år vært i en utfordrende økonomisk situasjon, og omstillings- og innsparingsarbeidet som pågår har hatt høy prioritet inneværende år, selv om koronasituasjonen har forsinket enkelte prosesser.

 

I tillegg utfordrer koronasituasjonen også kommunens økonomi, og det er lite som tyder på at den økonomiske situasjonen vil endres på en positiv måte i årene som kommer. For å få fremtidige budsjetter i balanse, vil omstillings- og innsparingsarbeidet bli gitt høy prioritet fremover.

 

Utvikle kommunens omdømme

Vi har i dag et solid tjenestetilbud i kommunen, og arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring. Gjennom flere år har Bamble kommune hatt et forholdsvis stabilt folketall, men vi ønsker at flere skal få øynene opp for alt Bamble har å by på.

 

Bamble skal være et godt sted å bo. Fremover skal vi fortsette arbeidet med å utnytte og tydeliggjøre kommunens fortrinn og satsninger, og utvikle kommunens omdømme både som bosted, og som en god kommune for næringslivet. Det skal også være attraktivt å arbeide i vår kommunale organisasjon.

 

Øke kommunens attraktivitet

Arbeidet med bostedsattraktivitet og boligutvikling er viktig for å trekke til oss nye innbyggere. Fremover skal det derfor utarbeides reguleringsplaner og opparbeides nødvendig infrastruktur.

Sammen med en fremtids-rettet utbygging av ny skole på Grasmyr med kultur og idrettsanlegg vil dette være med å øke kommunens attraksjonskraft. Høsten 2021 åpner Bamble ungdoms-skole, og forventningene og engasjementet er stort.

 

Aktivt næringsliv og god infrastruktur

Et aktivt næringsarbeid vil bidra til en ytterligere styrking av kommunens attraktivitet. Gjennom flere ferdig regulerte og opparbeidede forretnings- og næringsarealer i kommunen ligger det godt til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser.

Flere arealer er i tillegg i reguleringsprosess, deriblant Frier Vest. Dette er et område som er viktig både for kommunen, og for regionen vi er en del av. Bamble skal være et godt sted å bo også for de som jobber utenfor vår kommune, noe som betyr at god og effektiv infrastruktur må være på plass. Det blir viktig med et godt samarbeid med våre nabokommuner, samt regionale og statlig myndigheter for å få til dette.

 

Spennende arbeid med ny kommuneplan

I året som kommer står vi foran et omfattende, men spennende arbeid med ny kommuneplan der både samfunnsdelen og arealdelen skal revideres. Sammen skal vi ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier, både for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon.

 

I dette arbeidet må vi forsøke å se kommuneøkonomien og tjenestene inn i fremtiden. Bamble kommunes viktigste oppdrag er å levere tjenester til, og legge til rette for, at kommunens innbyggere kan leve gode liv og at næringslivet kan drive på en god og forutsigbar måte.

 

Ivareta innbyggerne og næringslivet

Gjennom dialog og gode diskusjoner, kan vi sette tydelig retning for fremtiden slik at kommunen kan ivareta sitt samfunnsoppdrag til innbyggernes beste også fremover. Vi ser frem til utviklingen av en ny kommuneplan, hvor kommune-styret kan legge kursen for Bamble inn i fremtiden.

 

 

Kunnskapsgrunnlaget publiseres

Som et tillegg til dette dokumentet, publiseres også i år et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget publiseres på kommunens nettsider, og inneholder utdypende informasjon, analyser, mål og konkrete beskrivelser av utfordringer og utviklingstrekk for de enkelte virksomhetene.

 

Jeg håper strategidokumentet gir et godt grunnlag for de prioriteringer som må gjøres i årene som kommer.  Vi har muligheter i Bamble!

 

Geir H. Bjelkemyr-Østvang

Kommunedirektør

 

 

 

Ved å trykke på linkene under kan du lese Kommunedirektørens strategidokument, både som pdf og en digital versjon som inkluderer kunnskapsgrunnlaget.

Kommunedirektørens strategidokument 2021-2024 (PDF)

Kommunedirektørens strategidokument 2021-2024, inkluderte kunnskapsgrunnlag (web-versjon)

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020