Tilskudd til drift av private veier

Sist oppdatert: 30. oktober 2023

Bamble kommune har 200.000 kr. til fordeling for private veier. Se hvilke forutsetninger som gjelder. Søknadsfrist er 17. november 2023.

Det var kommunestyret som bevilget et tilskudd på totalt 200.000 kr. ved budsjettbehandlingen for 2023. Det ble samtidig vedtatt noen føringer for hvem som kan søke. 

Forutsetninger  

·       Det må være minimum 1 husstand/familie langsmed veien og veien må være minimum 1 km lang
·       Det må være etablert veilag/vei forening
·       Veien skal være åpen for allmenn ferdsel
·       Det skal være tilgjengelig parkeringsareal for minimum 5 biler, i enden eller minimum 1km fra offentlig vei
·       Ordningen gjelder ikke for veier som allerede mottar tilskudd eller støtte fra Bamble kommune   

Søknaden må inneholde  

Beskrivelse av veien

·       Navn
·       Lengde
·       Antall husstander
·       Andre forhold som veilaget/foreningen mener er relevant for søknaden

Dokumentasjon fra veilag/forening

·       Navn på veilag og organisasjonsnummer
·       Avtalen-, vilkår-, vedtekter- for veilaget/foreningen
·       Medlemsregister, alle oppsittere til vegen må være medlem. Kun et tilskudd pr. vei
·       Kontaktperson

Kartgrunnlag 

·       Kart som viser parkeringsplasser for allmennheten
·       Kart som viser boliger med fastboende langsmed veien   

Tildeling vil bli gjort etter søknadsfristens utløp. Kommunen vil da vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene og fordele pengene ut i krone pr. km. etter antall godkjente kilometer vei som er omsøkt.  

Søknad sendes til postmottak@bamble.kommune.no
Fristen er 17. november 2023

For ytterligere informasjon kontakt Bamble kommune, Kommunalteknikk.