Statsrådsbesøk i Bamble

Sist oppdatert: 15. desember 2022

I går besøkte både næringsministeren og olje- og energiministeren INOVYN og INEOS på Rafnes. Her fikk de høre hva som må til for at Grenland skal bli verdens første klimapositive industriregion.

Store ambisjoner

- INOVYN og INEOS er viktige industriaktører som skaper lokale arbeidsplasser og eksportverdier for milliarder av kroner. Selskapene har store ambisjoner om å gjøre sine fabrikker på Rafnes til verdens første petrokjemianlegg med netto null CO2-utslipp knyttet til produksjonen, og gjennom dette bidra til at Grenland skal bli verdens første klimapositive industriregion, uttalte næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding i forkant av besøket.

VIKTIG BESØK (bildet øverst): Fra venstre produksjonsdirektør Nils Eirik Stamland i INOVYN Norden, regionleder Irene Bordier Haukedal i LO Norge, næringsminister Jan Christian Vestre, Tom Rune Olsen, Lilian Elise Esborg Bergane, representant for politisk ledelse i Porsgrunn, olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal, fabrikkdirektør Rodny Ishak i INOVYN.

- Utslippene må ned, og da er jeg glad for at vi har de store industriaktørene INOVYN og INEOS med på laget. Jeg har troen på at de vil nå det målet ved å blant annet satse på hydrogenproduksjon, legger han til.

 

MØTTE ANSATTE: Næringsminister Jan Christian Vestre fikk en omvisning på anlegget og tok seg tid til å prate med ansatte. 

Gårsdagens besøk av næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland hos bedriftene INOVYN og INEOS Olefins & Polymers, var i regi av bedriftene selv.

Det grønne skiftet

Ordfører Hallgeir Kjeldal var selvsagt tilstede under statsrådsbesøket i Bamble, og forteller at hensikten med besøket var todelt.

-Det ene var at INEOS presenterte sine planer for grønn omstilling hvor de i løpet av ti år skal bli karbonnøytrale på Rafnes, sier ordføreren.

-Vi var ute og så på anlegga, og så på hvor hydrogenfabrikken skal ligge. Det er første steg på veien, legger han til.

OMVISNING: Olje- og energiminister Terje Aasland fikk omvisning på anlegget.

Krevende energisituasjon

Det andre temaet som ble tatt opp var naturlig nok energiproblematikken. Både i forhold til tilgang på energi, utbygging av strømnettet som tar tid, og at alle store og små stiller i kø på lik linje for å få tak i nok strøm.

-Det de var veldig tydelige på var at hvis regjeringen mener alvor med det grønne skiftet så mener de at bedrifter og industri som har det grønne skiftet som hovedmål eller som viktig delmål må bli prioritert i køen, forteller ordføreren.

Kjeldal peker på at det råder mye usikkerhet i den ekstreme energisituasjonen som vi står oppe, med ekstremt høye strømpriser, uforutsigbarhet i forhold til hvordan strømprisene utvikler seg og i forhold til konkurransefortrinnet til Norge basert på fornybar grønn energi som nå er i ferd med å forvitre.

Trenger et oppgradert strømnett

At industrien trenger et oppgradert nett, var olje- og energiministeren klar på allerede før gårsdagens møte.

- Industrien i Grenland trenger mer fornybar energi. For å lykkes i det grønne skiftet trenger industrien et oppgradert nett for å sikre tilstrekkelig tilgang til energi i tiden framover. Tilgang til energi er selve fundamentet for de investeringsbeslutningene som skal tas i de nærmeste årene. Vi må derfor se på mulighetene for at industrien får denne forutsigbarheten på plass, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Grønne sertifikater

Industriaktørene hadde også tatt opp utfordringer med ordningen rundt grønne sertifikater.

-De pekte på at hvis denne ordningen med grønne sertifikater skal videreføres så må det være koblet på fysisk leveranse av strøm. Det bør ikke være slik at du kan produsere kullkraft og så kjøpe grønne sertifikater. Det mener de er ødeleggende for konkurransen, forklarer Kjeldal.

Ifølge ordføreren var det lydhøre ministre som var på besøk. De fikk snakket med folk ute på anleggene og var oppriktig interessert i det arbeidet som gjøres der.

LÆRTE OM ANLEGGET: Under omvisningen fikk begge statsrådene høre mer om arbeidet som gjøres ved fabrikkene på Rafnes.

Promoterte Bamble

I tillegg til ordføreren i Bamble, var også en representant for den politiske ledelsen i Porsgrunn tilstede, og LO-representanter.

Ordføreren var veldig klar på at det er svært viktig med et slikt besøk, nettopp i Bamble.

-Jeg synes at det er kjempeviktig. Jeg fikk jo frem et par ting rundt vår satsing på Frier Vest og Frier Tråk også, hvor viktig det for eksempel er å få strømkabelen fra de planlagte havvind-anleggene i Nordsjøen inn til vår region. Her kan vi bruke krafta direkte i industrien, avslutter han.

 

Foto: Hallgeir Kjeldal