Kommunedirektørens budsjettforslag

Sist oppdatert: 03. november 2023

Torsdag 02. november la kommunedirektøren frem sitt budsjettforslag for 2024 og økonomiplan for de neste fire årene for kommunestyret.

PRESENTERTE BUDSJETTFORSLAGET: Kommunedirektør Steinar Hansen presenterte budsjettforslaget for 2024 for kommunestyret i går. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Prosessen videre

Under gårsdagens kommunestyre ble budsjettforslaget og økonomiplanen presentert. Nå skal formannskapet legge frem sin innstilling i møtet 23. november. Kommunestyret vil deretter behandle budsjett og økonomiplanen i møtet 14. desember.

Se kommunedirektørens presentasjon og forslaget til økonomiplan i sin helhet her.

Kommunedirektørens presentasjon 02.11.23

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027

Kostratall - vedlegg til økonomiplan 2024-2027

 

Nedenfor kan du lese mer om bakgrunnen for kommunedirektørens budsjettforslag.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan behandles i to deler. Første del er kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag, som beskriver kommunens status, samfunnsendringer og utviklingstrekk. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger videre på kunnskapsgrunnlaget, og fremviser økonomiske forutsetninger, prioriteringer og bevilgninger for å møte de endringene vi står ovenfor. Økonomiplanen er også kommuneplanens handlingsprogram og spesifiserer delmål for oppfølging av hovedmål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner, samt øvrige folkevalgte vedtak.

Det er urolige tider

Vi lever i en urolig tid hvor flere opplever økonomiske vanskeligheter. 2023 har så langt vært et krevende økonomisk år, og usikkerheten som råder både nasjonalt og internasjonalt, merkes godt. Bamble kommune går i skrivende stund mot et betydelig merforbruk i 2023. Stigende renter, urolige finansmarkeder og høy pris- og lønnsvekst legger press på kommunens økonomi. Bamble kommune har de senere årene gjennomført flere store investeringer, og dette gjør oss utsatt for rentehevinger. Omfanget av denne usikkerheten er uvant, og stiller høye krav til innretting og oppfølging av budsjettet for 2024 og de kommende års budsjetter.

Hvordan skal vi tilpasse oss en usikker fremtid?

Bamble kommune har god styring og kontroll, men rammebetingelsene våre er i endring. Kommunens budsjetter påvirkes av en rekke forhold, og handlingsrommet vårt har blitt mindre de senere årene. Det er lite som tyder på at de økonomiske rammebetingelsene blir bedre i økonomiplanperioden, og behovet for stram og ansvarsfull økonomistyring vil vedvare.

Bamble kommune har et godt tjenestetilbud og er en god kommune å bo i. Folketallet har vært stabilt over flere år, men befolkningens alderssammensetning er endret, og vil endres ytterligere. Dette har konsekvenser for kommunens inntektsgrunnlag, og for hvilke tjenester kommunen skal tilby. For å sikre en bærekraftig utvikling over tid, må tjenestene tilpasses befolkningsutviklingen. Det vil alltid oppleves som vanskelig når nivået på eksisterende tjenester nedjusteres, både for innbyggerne som brukere av de kommunale tjenestene og for de ansatte, men det er avgjørende å omdisponere ressurser dit behovene øker.

Selv om den økonomiske situasjonen er alvorlig, er det viktig å huske på at vi har en rekke gode satsninger og tiltak som videreføres i perioden. For at vi skal kunne fortsette å levere gode tjenester, må vi imidlertid tenke nytt og arbeide kunnskapsbasert med planer, tiltak og endringer. Det er i dag ikke handlingsrom til å styrke tjenestene, og alle nye tiltak må vurderes opp mot andre tjenestetilbud. Fremover blir det nødvendig med strengere prioriteringer av nye investeringer. Bamble kommune bruker mer penger per innbygger enn våre sammenligningskommuner på de aller fleste tjenestene.

Stramme driftsrammer og vanskelige prioriteringer

Driftsrammene våre er stramme og har vært det gjennom flere år. Kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag i balanse, men forslaget bygger på forutsetninger om vesentlige innsparinger og omstilling av kommunens drift i økonomiplanperioden. På grunn av den økonomiske situasjonen har ikke kommunedirektøren funnet grunnlag for å legge frem oversikter over udekkede behov og ønskede tiltak. Dette gjelder både drifts- og investeringstiltak. Økonomiplan for 2024-2027

I kommunedirektørens budsjettforslag ligger det inne en rekke konkrete innsparingstiltak. Det er imidlertid avgjørende at kommunens kostnadsnivå reduseres ytterligere i årene fremover, og det er derfor lagt inn et økt effektiviseringskrav i hele økonomiplanperioden. Det nye effektiviseringskravet er lagt inn for å møte kommende utfordringer, og kommer i tillegg til allerede vedtatte tiltak som kommunalområdene tidligere ikke har funnet dekning for.

Kommunedirektøren ser behov for å igangsette et gjennomgripende arbeid i 2024, for å skape et større og bedre handlingsrom for årene fremover. For å lykkes med å redusere merforbruket og tilpasse driften til eksisterende driftsrammer, må hele kommunen involveres.

Den økonomiske situasjonen krever tydelige prioriteringer og tiltak som gir effekt, og omstillingsarbeidet vil bli krevende for både folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte. Kommunestyret må forvente å få forelagt saker og utredninger gjennom økonomiplanperioden for vedtak om omstilling og/eller innsparinger, herunder vurderinger av tjenestestruktur, endring av tjenestenivå, og andre tiltak for å frigjøre eller omdisponere ressurser.

Samarbeid og tillit

Ingen kan løse fremtidens utfordringer alene. Vi er avhengige av å jobbe sammen på tvers av fagområder og organisasjonsnivå, og sammen med folkevalgte, innbyggere og frivilligheten. Felles virkelighetsforståelse, tillit til hverandre og godt samarbeid er avgjørende for å lykkes med dette arbeidet.

Ved å ta gode valg for kommende års budsjetter, vil vi fortsatt ha god styringsevne, til tross for usikkerhet i rammebetingelsene og strammere økonomiske rammer. Det er viktig å planlegge for, og å skape handlingsrom og styringsevne, slik at vi kan følge opp kommuneplanens samfunnsdel om at Bamble kommune skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune frem mot 2040.

Avslutningsvis

Avslutningsvis vil jeg minne om at det skjer mye bra i Bamble kommune. Det er stor oppmerksomhet om både tjeneste- og samfunnsutvikling, og hver dag møter engasjerte medarbeidere på jobb med ønske om å skape gode tjenester, til det beste for kommunens innbyggere og næringsliv. Bamble kommune er i mine øyne en spennende og attraktiv kommune, med gode forutsetninger for videre utvikling.

Årets budsjettarbeid har vært krevende for organisasjonen, og jeg ønsker å takke kommunalområdene for arbeidet som er lagt ned.

Vi håper budsjettdokumentet danner et godt grunnlag for den videre folkevalgte behandlingen. Informasjonsmengden er omfattende, og administrasjonen vil være behjelpelig med avklaringer og tilleggsinformasjon i den videre prosessen.

 

Bamble, 02.11.2023

 

Steinar Hansen
Kommunedirektør