Opprettholder kommunens vedtak

Sist oppdatert: 15. desember 2023

Klagesaken om infrastrukturtiltak på Bunestoppen får ikke medhold. Statsforvalteren opprettholder dermed kommunens vedtak.

Dette er saken:

Kommunen mottok i januar 2023 en søknad om infrastrukturtiltak på Bunestoppen. Søknaden gjaldt en samlevei med fortau inn til planlagt boligområde, utvidelse av parkeringsplass ved Stathelle barneskole, gang- og sykkelveg langs Sundbyveien, og kabel-/rørgrøfter.

Infrastrukturtiltakene var i hovedsak knyttet til planlagt brannstasjon og Bunestoppen boligfelt, og berører flere gårds- og bruksnumre.

Etter at kommunen innvilget søknaden i mars, ble det påklaget av flere parter og organisasjoner som Naturvernforbundet i Grenland/ Telemark, Vesteråsen arbeids-/beboergruppe og FAU Stathelle barneskole.

I august ble klagene tatt opp i møte i Teknisk- og miljøutvalget der de enstemmig ikke ble tatt til følge. Saken ble dermed oversendt til Statsforvalteren for en endelig avgjørelse.

 

Utdrag fra Statsforvalterens begrunnelse

 

Lovlig vedtak

Saken gjelder spørsmålet om tillatelsene kommunen gav i det påklagede vedtaket er i samsvar med lov.

Statsforvalteren bemerker at etter plan- og bygningsloven gjelder følgende: «Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, (…) og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt.».

 

Her viser Statsforvalteren til at noen av klagepunktene er rettet mot forhold som ble avgjort da reguleringsplanen for Bunestoppen ble vedtatt 11. juni 2020 og/eller da det ble vedtatt noen mindre endringer i 6. april 2022.

På tidspunktet klagene i herværende sak var fremsatt i mars 2023 var klagefristen på begge nevnte reguleringsplanvedtak utløpt, og begge vedtakene var rettskraftige.

 

Trafikksikkerhet

Videre vurderer Statsforvalteren at spørsmålet om trafikksikkerhet, herunder med hensyn til samleveien og innkjørsler til brannstasjon og skole, også må anses som et forhold som er endelig avgjort ved siste planendring i april 2022.

Disse ovennevnte klagetema anses avgjort i reguleringsplan, og faller derfor utenfor i behandlingen av klagene på vedtaket av 2. mars 2023.

 

Naturmangfold

Statsforvalteren har gjennomgått byggesaken, herunder opplysningene om naturmangfoldet i planområdet ved de omsøkte infrastrukturtiltakene, plangrunnlaget, og kommunens begrunnelse for de gitte tillatelsene.

Statsforvalteren finner ikke grunnlag for at vedtaket eller saksbehandlingen i saken om søknad om infrastrukturtiltak strider med kravet til utredning etter i fvl. § 17.

 

Påvirkning av grunnvannstanden

Statsforvalteren vurderer at kommunens vurdering om at infrastrukturtiltakene ikke anses å påvirke grunnvannstanden fremstår forsvarlig.

Statsforvalteren finner ikke holdepunkt for at infrastrukturvedtaket er mangelfullt utredet med hensyn til grunnvann. Etter vår vurdering er derfor det påklagede vedtaket lovlig.

 

Les hele begrunnelsen fra Statsforvalteren