To nye planer på høring

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Hovedplan for vann og avløp og Trafikksikkerhetsplan for Bamble kommune er nå ute på høring. Fristen for innspill er 25. februar 2023.

Hovedplan vann og avløp 2023 – 2032  

Bamble formannskap fattet følgende vedtak i sak 85/22: 

«Forslag til Hovedplan vann og avløp 2023 – 2032, datert 14.11.2022 anbefales og legges ut på offentlig høring.» 

Hovedplan for vann og avløp er en plan for kommunens prioritering og aktivitet innenfor vann- og avløpssektoren i planperioden. Formålet er å vise status og utbedringsbehov, definere mål og konkretisere tiltak for å nå målene innenfor drikkevannsforsyning og avløpshåndtering. Planen legges ut på offentlig høring før den endelig vedtas.

Les planen i sin helhet her

Frist for høringsinnspill er 25.02.2023
Sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Trafikksikkerhetsplan (TS-plan) 2023 - 2032  

Bamble formannskap fattet følgende vedtak i sak 89/22:

«Forslag til Trafikksikkerhetsplan for Bamble kommune 2023 – 2033, datert 01.11.2022, med vedlagt tiltaksliste anbefales og legges ut på offentlig høring.   Det bes særlig om høringsinnspill på følgende ytterligere trafikksikkerhetstiltak:

·       Fv. 353 Redusert hastighet (80 km/t --> 60 km/t) på hele strekningen Uksodden - Toppen av Rafnesbakken
·       Fv. 354 Redusert hastighet (70 km/t --> 60 km/t) på strekningen Stathelle barneskole - sørlig utkjøring fra Bamble USK / Bamble VGS på Grasmyr»  

Høringsforslaget er en rullering av tidligere TS-plan 2016 - 2020 (k-sak 116/16) med en full gjennomgang av rammeverk og grunnlagstall.

Planens hovedfokus er det forebyggende arbeidet. Her er skolen en sentral bidragsyter, og hvordan den enkelte skole legger opp sitt arbeid med trafikksikkerhet er viktig.

TS-planen legger grunnlaget for at alle skoler og barnehager får en bedre og lik opplæring når det gjelder trafikksikkerhet. Tiltakene som er gjennomført i siste planperiode berører i stor grad kommunale veier og plasser. Dette er tiltak som er gjort med kommunal finansiering og med støtte fra blant annet Trafikksikkerhetsordningen. De fysiske tiltakene utgjør imidlertid kun en liten del av planen, da det er det forebyggende og holdningsskapende arbeidet som har hovedfokus.

Planen gjelder alle typer veier i Bamble kommune som er åpen for alminnelig ferdsel. De veiene som defineres som gangstier er ikke med. Ellers er alle veier; GS-, kommunale-, fylkes- og riksveier med i planen. Planen gjelder således ikke bare de veier som Bamble kommune har ansvaret for, men alle veier i kommunen.  

Les planen i sin helhet her

Frist for høringsinnspill er 25.02.2023
Sendes til postmottak@bamble.kommune.no