Utvidet varsling for E18 Gjerstad – Bamble

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Planprosessen for E18 Tvedestrand–Bamble gjenopptas med detaljregulering av delstrekninger.

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble 28.08.2020, og utvidet varsling 18.12.2020. Planforslaget lå ute på høring fra 02.07.- 15.09.2021. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke var tilslutning til planforslaget slik det forelå, og det var ikke mulig å oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Med bakgrunn i dette har prosjektet gjennomgått en verdioptimalisering. 

Anbefalingen er å gjenoppta pågående planprosess med detaljregulering av delstrekninger. På delstrekningen Gjerstad – Bamble anbefales det også å vurdere mer gjenbruk av eksisterende E18.

Les hele varslingbrevet fra Nye Veier med oversikt over aktuelle områder

Varslingskart Gjerstad - Bamble

Alle hjemmelshavere som berøres av utvidelsen, blir varslet. For ytterligere informasjon se: Nye Veier - Prosjekter

Åpen kontordag

Nye Veier inviterer til åpen kontordag sammen med Sweco. Her kan alle som ønsker å komme innom få mulighet til å stille spørsmål om prosjektet.  

Dato: Onsdag 15. februar 2023
Sted: Herreveien 57, 3960 Stathelle
Tid: Kl. 12.00-18.00  

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:  
Stian Blindheim, prosjektleder Nye Veier, tlf. 970 96 390
Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16 226  

Innspill til utvidelsene 

Frist for innspill til det utvidede varslingsområdet er søndag 19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Innspill må sendes inn skriftlig:
·via e-post: E18GB@sweco.no
·eller via Medvirkningsportalen E18 Gjerstad-Bamble
·eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo

Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet blir publisert og legges ved planforslaget til politisk behandling. Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021, trenger du ikke å sende innspillet på nytt, da disse blir vurdert i det videre planarbeidet.