Valg av rådsmedlemmer

Sist oppdatert: 22. september 2023

Bamble kommune ønsker å få tilsendt forslag på medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser. Fristen er 1. oktober.

HALEN GÅRD: De ulike rådene i Bamble samles ofte på Halen gård. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Alle kommuner har en plikt til å ha tre medvirkningsorgan: Eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelser og et ungdomsråd. Rådene fungerer som rådgivende organ for kommunen og har rett til å si sin mening i saker som representerer deres rettigheter.

Meldemmer til to råd

Kommunens ungdomsråd er allerede på plass. Nå ber vi om at organisasjoner som representerer henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelser fremmer forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. (Dette gjøres i henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse § 3, 2. ledd.)

Noen rammer

I den nye kommunelovens § 5-12 er det gitt noen rammer for hvem som kan velges til de ulike rådene:

  • Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
  • Medlemmene i eldrerådet og i rådet for personer med funksjonsnedsettelser velges inn for en periode på fire år.

Det er kommunestyret som vedtar sammensetningen av rådene, og hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha.

Forslag på medlemmer til eldrerådet må sendes inn til kommunen innen 1. oktober 2023.

Fristen for forslag på medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser er 1. oktober 2023.

 

Forslag kan sendes elektronisk på e-post til: postmottak@bamble.kommune.no

 

Forslaget kan og sendes skriftlig per brev til:

Bamble kommune v/ordfører

Postboks 80

3993 Langesund