Barnekoordinator i Bamble kommune

Sist oppdatert: 16. februar 2024

Barnekoordinator er en rettighet for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som har behov for ulike velferdstjenester.

KOMMUNENS BARNEKOORDINATOR: Frøydis Holth Thommesen er barnekoordinator i Bamble. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Barnekoordinator er en forsterket rett til koordinering av tjenester for familier som fyller kriteriene etter loven. Vilkårene for å få innvilget barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for alminnelig koordinator.

Kommunen tar utgangspunkt i barnets eller ungdommens tjenestebehov, for så å vurdere hvilket behov familien har for koordinering. 

 

 Barnekoordinator skal

 • sørge for samordning av tjenestetilbudet 

 • arbeide for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene

 • sikre godt samarbeid mellom tjenestene 

Barnekoordinator har en sentral rolle i det kommunale laget rundt barnet.

Barn har rett til å bli hørt og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra det offentlige som gjelder barn.

 

Hva kan barnekoordinator gjøre for familien?

 • ha oversikt over og samordne de tjenestene familiene og barnet har kontakt med 

 • gi informasjon og veiledning om relevante helse- og omsorgstjenester og sørge for god informasjon om rettigheter og plikter 

 • gi informasjon om nødvendige velferdstjenester og frivillige brukerorganisasjoner 

 • få tydelig frem barnets stemme slik at barnet selv får formidlet hva som oppleves som god og nyttig hjelp

 • sørge for fremdrift av individuell plan dersom barnet har det 

 • lede ansvarsgruppemøter og sørge for godt samarbeid mellom de ulike tjenestene

 

Vilkår for å ha rett til barnekoordinator

 • familien har eller venter barn under 18 år

 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne

 • barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

 

Hvor henvender du deg?

Barnekoordinator i Bamble kommune er Frøydis Holth Thommesen.

Hun kan treffes på telefon 91 69 64 09 mandag til fredag fra 0900-1400.

Du kan også sende oss en e-post til: samordne@bamble.kommune.no så tar vi kontakt med deg.

Forespørsel om barnekoordinator sendes til:

Bamble kommune
Velferd - Koordinerende enhet
Postboks 80
3993 LANGESUND

 

Forespørsel om koordinator og individuell plan

Aktuelle lover og veiledere

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet - Lovdata

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport - Lovdata

Barnekoordinator - Helsedirektoratet

Individuell plan - Helsedirektoratet

 

Veileder Støttetjenester Bamble kommunes veileder: Støttetjenester til barnefamilier med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne.

 

Mer om individuell plan og koordinator

Informasjon om IP: Individuell-Plan.pdf (erfaringskompetanse.no)
Film: Individuell Plan - YouTube
Film fra helsedirektoratet: Individuell plan og koordinator - YouTube