Barnekoordinator

Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som har behov for ulike velferdstjenester.

Barnekoordinator er en forsterket rett til koordinering av tjenester for familier som fyller kriteriene etter loven. Vilkårene for å få innvilget barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for alminnelig koordinator. Kommunen tar utgangspunkt i barnets eller ungdommens tjenestebehov, for så å vurdere hvilket behov familien har for koordinering. 

 

 Barnekoordinator skal

 • sørge for samordning av tjenestetilbudet  
 • arbeide for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene
 • sikre godt samarbeid mellom tjenestene. 

Barnekoordinator har en sentral rolle i det kommunale laget rundt barnet.

Barn har rett til å bli hørt og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra det offentlige som gjelder barn.

 

Hva kan barnekoordinator gjøre for familien?

 • ha oversikt over og samordne de tjenestene familiene og barnet har kontakt med
 • gi informasjon og veiledning om relevante helse- og omsorgstjenester og sørge for god informasjon om rettigheter og plikter
 • gi informasjon om nødvendige velferdstjenester og frivillige brukerorganisasjoner
 • få tydelig frem barnets stemme slik at barnet selv får formidlet hva som oppleves som god og nyttig hjelp
 • sørge for fremdrift av individuell plan dersom barnet har det 
 • lede ansvarsgruppemøter og sørge for godt samarbeid mellom de ulike tjenestene

 

Vilkår for å ha rett til barnekoordinator

 • familien har eller venter barn under 18 år
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne
 • barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Hvor henvender du deg?

Barnekoordinator i Bamble kommune er Frøydis Holth Thommesen.

Hun kan treffes på telefon 91 69 64 09 mandag til fredag fra 0900-1400.

Du kan også sende oss en e-post til: samordne@bamble.kommune.no så tar vi kontakt med deg.

Forespørsel om barnekoordinator sendes til:

Bamble kommune
Velferd - Koordinerende enhet
Postboks 80
3993 LANGESUND

 

Forespørsel om koordinator og individuell plan  


Samtykkeskjema

Aktuelle lover og veiledere

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet - Lovdata

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport - Lovdata

Barnekoordinator - Helsedirektoratet

Individuell plan - Helsedirektoratet

 

Bamble kommunes veileder: Støttetjenester til barnefamilier med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne.

 

Mer om individuell plan og koordinator

Informasjon om IP: Individuell-Plan.pdf (erfaringskompetanse.no)
Film: Individuell Plan - YouTube
Film fra helsedirektoratet: Individuell plan og koordinator - YouTube
 

 

Sist oppdatert: 22. desember 2023