Koordinerende enhet

Koordinerende enhet i Bamble kommune

Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om samordning av helse- og omsorgstjenester. Pasienter, brukere, foresatte, pårørende og ansatte i og utenfor kommunen kan henvende seg til enheten.

Vi har ansvaret for at du som har behov for langvarige og samordnede tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, barnevern, NAV og tjenester fra psykisk helsevern. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

 

Våre oppgaver:

  • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet
  • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan
  • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, interne og eksterne, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan og/eller opprettelse av ansvarsgruppe.
  • være en pådriver- og et kontaktpunkt for samarbeid
    sørge for at det legges til rette for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng
  • ha det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
     

Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og skal være et kontaktpunkt for samarbeid.

Habilitering er samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagpersoner om å gi støtte til at du skal klare deg best mulig selv og ha et godt liv. Habilitering er ofte for personer som er født med funksjonsnedsettelser, eller som fikk sykdom eller skade som barn. Mange trenger oppfølging og støtte hele livet. Rehabilitering er samarbeid om at du skal trene opp kroppen og hjernen etter sykdom eller skader som du har fått senere i livet.

Rehabilitering varer ofte i kortere tid, men mange vil allikevel trenge mye hjelp og støtte etter at rehabiliteringen er avsluttet.

Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. 

Individuell plan

Hvis du har behov for flere tjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre koordinering og målretting av tjenestene, samt sikre tiltakene dine. Du har da også rett på en koordinator fra kommunen.

Koordinator

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene du mottar. Koordinatoren vil jobbe for at tjenestene dine blir samordnet, og skal sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Det er en forutsetning at du som bruker medvirker når en slik plan lages.

Hvor du henvender deg

Dersom du har spørsmål rundt individuell plan og koordinator kan du sende en mail til samordne@bamble.kommune.no så tar vi kontakt med deg.

Forespørsel om individuell plan eller koordinator sendes til:

Bamble kommune - Velferd
Koordinerende enhet
Postboks 80
3993  LANGESUND

 

Forespørsel om koordinator og individuell plan    

Samtykkeskjema

Pasienter og brukere som mottar tjenester og ønsker individuell plan, kan også ta direkte kontakt med aktuelt tjenestested.

 

Aktuelle lover og veiledere

Det er lovbestemt at alle norske kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) - Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet - Lovdata

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet

Habilitering og rehabilitering i kommunene - Helsedirektoratet

Individuell plan og koordinator - Helsedirektoratet

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator - Lovdata

 

Veileder Støttetjenester Bamble kommunes veileder: støttetjenester til barnefamilier med ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne.

 

Mer om informasjon om individuell plan og koordinator

Informasjonshefte om IP:Individuell-Plan.pdf (erfaringskompetanse.no)

Informasjonsfilm om IP:Individuell Plan - YouTube 

Film fra helsedirektoratet: Individuell plan og koordinator - YouTube
 

 

 

Sist oppdatert: 22. desember 2023