Veterankontakt

Veterankontakt Bamble kommune

Bamble kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på Norges vegne. Av disse har 40.000 menn og kvinner tjenestegjort etter at FN-operasjonen i Libanon startet i 1978. 

De fleste kommer styrket hjem, men de som trenger oppfølging etter tjenesten, skal møte et kompetent, koordinert og sømløst apparat som ivaretar både veteraner og pårørende på en best mulig måte.

Tilbud til veteraner

Det er mange aktører som bidrar i arbeidet med å ivareta veteraner og deres familier. Her er et utvalg: 

Forsvaret

Kompensasjonsordning til veteraner med psykiske belastningsskader.

Ettårsprogram til personell og deres familier og pårørende hvor hensikten er å forebygge og kartlegge skader, og å gi nødvendig støtte.

Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) - et overordnet kontaktpunkt for veteraner som søker kontakt med forsvaret. FVA samarbeider tett med de frivillige veteranorganisasjonene.

Veteranavdelingen - en åpen dør inn til forsvaret. Her kan personell få råd og veiledning om hvordan de bør gå fram dersom de trenger støtte og behandling.

Oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring og ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk.Disse tilbudene er et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utredning og kortvarig behandling av psykiske lidelser.

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Sentrene tilbyr opplæringspakker og kurs som omhandler stressrelaterte lidelser og militærpsykologi. Det finnes regionale fagnettverk og kompetansenettverk.

NAV:

Elverum NAV: Kompetansemiljø på saksbehandling og beslutninger i saker som vedrører personell som har gjort internasjonal tjeneste for Norge.

Telemark har oppnevnt egen veterankontakt som sitter på NAV Porsgrunn. Denne personen har ansvar for veteransaker i NAV i Telemark, og kan også henvise til rette instans ved henvendelser. 

Norges veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Det er 58 lokalforeninger over hele landet. Disse driver kameratstøttearbeid, har månedlige treff og gir ut bladet Veteran

Veteran møter veteran

Organisasjon som ivaretar veteraner og pårørendes interesser, og tilrettelegger for nettverk og arrangementer.

Kameratstøtte og likemannsarbeid:

Kameratstøtte.no (drives av NVIO) et tilbud til soldater, veteraner og deres familie. Lavterskeltilbud med mål om å forebygge psykiske helseplager. Nettbasert veiledningstjeneste med forum for vennefunksjon, brukernes egne historier og relevant informasjon.

Norsk veterannettverk (facebook).

BUFETAT

BUFETAT har ansvar for drift og forvaltning av familievernkontorene. Familievernkontorene kan tilby rådgivning og behandling for par og familier, samt gi hjelp til å håndtere samlivsmessige utfordringer.

Veterankontakt 

Nils Aage Tangvald
E-post: nat@bamble.kommune.no
Telefon: 35 96 50 00 / Mobil: 970 58 583

Veterankontakten er tilgjengelig for veteraner, pårørende og andre som har behov for oppfølging eller informasjon. Veterankontaktens oppgaver innebærer blant annet å: 

Veilede veteraner og deres pårørende slik at de finner fram til relevante hjelpetilbud og muligheter i tjenesteapparatet. 

Veilede ansatte i kommunen ved behov.

Identifisere behov og krav som berører målgruppene.

Delta i planlegging av kommunale markeringer og feiringer på veteranfeltet. Dette gjørers også i nært samarbeid med nabokommunene.

NAV Elverum, råd og veiledning for veteraner

NAV har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum.

Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker.

Kontakt: 

Mette Seland Pettersen
Tlf. 404 92 115 / veteran@nav.no

Gunn Strand
Tlf. 907 03 355 / veteran@nav.no

Carl Bergsvik
Tlf. 924 772 20 / veteran@nav.no

Bor du i Bamble, kan du også ta kontakt med veterankontakt:
Nils Aage Tangvald
Tlf. 970 58 583​ / nat@bamble.kommune.no

 

Sist oppdatert: 06. oktober 2021