Salgsbevilling

Salgsbevilling alkohol

Butikker som skal selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjon eller kiosk kan ikke få salgsbevilling.

Det kan gis bevilling for fire år om gangen. Hvis det skjer endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten, må dette meldes til kommunen. Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Krav til søker

Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Søknadsprosessen

Benytt elektronisk søknadsskjema. Kontakt Servicetorget hvis du trenger hjelp.

Søknad om salgsbevilling
Bevilling - melding om endringer
Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Vedlegg som må følge søknaden
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Kopi av salgskontrakten/overdragelseskontrakten med overdragelsesdato og overdragelsessum eller kopi av Leieavtalen for bygg/eiendom
 • Kopi av skatteattest for den som skal drive virksomheten eventuelt firmaet som overtar driften
 • Kopi av finansieringsplan – hvordan er overdragelsen finansiert
 • Kopi av driftsbudsjett – forventet omsetning og kostnader
 • Kopi av likviditetsbudsjett – forventede inntekter og utgifter
 • Kopi av melding til mattilsynet hvis matservering
 • Kopi av arbeidsavtalen som skal benyttes for ansatte i virksomheten og hvilken minstelønn som tilbys
 • Beskrivelse av konseptet som virksomheten skal drives etter og hva som skal serveres, gjerne kopi av menyen
Behandling av søknaden

Det er Servicetorget i Bamble kommune som behandler søknaden.

Når søknaden er mottatt, innhentes det uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering, og det følger vanligvis en begrunnelse sammen med vedtaket. 

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. 

Lurer du på noe? Kontakt Sevicetorget:
Telefon: 35 96 52 40
E-post:postmottak@bamble.kommune.no

Aktuelt lovverk

Alkoholloven
Alkoholforskriften

Sist oppdatert: 14. desember 2023