Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Skal du starte et sted med matservering, trenger du serveringsbevilling. Serveringsstedet må starte opp innen ett år etter at bevillingen er på plass. Innvilget serveringsbevilling varer fram til et eventuelt eierskifte.

Krav til søker

Daglig leder for serveringsstedet må bestå etablererprøven

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra kommunale bygningsmyndigheter for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Søknadsprosessen

Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning

Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives

Navn og adresse på daglig leder

Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner

Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet

Benytt elektronisk søknadsskjema. Kontakt Servicetorget hvis du trenger hjelp. 

Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling
Bevilling - melding om endringer
Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Vedlegg som må følge søknaden:
  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 
  • Kopi av salgskontrakten/overdragelseskontrakten med overdragelsesdato og overdragelsessum eller kopi av Leieavtalen for bygg/eiendom 
  • Kopi av skatteattest for den som skal drive virksomheten eventuelt firmaet som overtar driften
  • Kopi av finansieringsplan – hvordan er overdragelsen finansiert
  • Kopi av driftsbudsjett – forventet omsetning og kostnader
  • Kopi av likviditetsbudsjett – forventede inntekter og utgifter
  • Kopi av melding til mattilsynet
  • Kopi av arbeidsavtalen som skal benyttes for ansatte i virksomheten og hvilken minstelønn som tilbys
  • Beskrivelse av konseptet som virksomheten skal drives etter og hva som skal serveres, gjerne kopi av menyen
Behandling av søknaden

Det er Servicetorget i Bamble kommune som behandler søknaden.

Når søknaden er mottatt, innhentes det uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og andre offentlige myndigheter før vedtak fattes. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen før klagefristen.

Søknader behandles fortløpende og senest innen 60 dager. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 
Lurer du på noe? Kontakt Sevicetorget:
Telefon: 35 96 52 40
 
Sist oppdatert: 14. desember 2023