Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Krav til søker

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søknadsprosessen

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Benytt elektronisk søknadsskjema. Kontakt Servicetorget hvis du trenger hjelp. 

Søknad om skjenkebevilling – enkeltanledning

Vedlegg som må følge søknaden

  • Legitimasjon

Priser

Alminnelige bevillinger gitt for en del av året og en enkel anledning:

  • Arrangementer opp til 100 pers: 500 kroner
  • Arrangementer fra 100 til maks 1000 pers: 1.000 kroner
  • Arrangør som søker om flere enn 4 arrangementer samlet for hele året:  4.000 kroner. NB! Det søkes om, og gis bevilling for alle arrangementer under ett, og hele gebyret faktureres når bevilling gis
  • Arrangement for 1000-2000 personer eller mer: 4.000 kroner

Behandling av søknaden

Det er Servicetorget i Bamble kommune som behandler søknaden. Behandlingstiden er vanligvis 1 måned.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lurer du på noe? Kontakt Servicetorget 
Telefon: 35 96 52 40
postmottak@bamble.kommune.no

Aktuelt lov- og regelverk

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt og § 4-5
Sist oppdatert: 28. november 2023