Skjenkebevilling alkohol

Skjenkebevilling alkohol

Skjenkebevilling gir tillatelse til å servere alkohol fra et serveringssted. Du kan få bevilling for fire år om gangen. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, du må også få en serveringsbevilling.

Innenfor en bevillingsperiode kan det skje endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten. Slike endringer må meldes til kommunen. Det kan bety at du trenger en ny bevilling.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Krav til søker

Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven

Bare personer som har daglig ansvar for serveringen kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at serveringen av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen er kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Du kan søke om bevilling til å skjenke alle alkoholtyper, altså alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3.

Søknadsprosessen

Benytt elektronisk søknadsskjema. Kontakt Servicetorget hvis du trenger hjelp.

Søknad om severings- og/eller skjenkebevilling
Bevilling - melding om endringer
Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Vedlegg som må følge søknaden

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Kopi av salgskontrakten/overdragelseskontrakten med overdragelsesdato og overdragelsessum eller kopi av Leieavtalen for bygg/eiendom
 • Kopi av skatteattest for den som skal drive virksomheten, eventuelt firmaet som overtar driften
 • Kopi av finansieringsplan – hvordan er overdragelsen finansiert
 • Kopi av driftsbudsjett – forventet omsetning og kostnader
 • Kopi av likviditetsbudsjett – forventede inntekter og utgifter
 • Kopi av melding til mattilsynet hvis matservering
 • Kopi av arbeidsavtalen som skal benyttes for ansatte i virksomheten og hvilken minstelønn som tilbys
 • Beskrivelse av konseptet som virksomheten skal drives etter og hva som skal serveres, gjerne kopi av menyen
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

Behandling av søknaden

Det er Servicetorget i Bamble kommune som behandler søknaden.  Saksbehandlingstiden for skjenkebevillinger er jfr. tjenesteloven, fire måneder. Tiden løper fra søknaden er komplett og all dokumentasjon er levert. Behandlingsgebyr beregnes etter omsetningsoppgave som må sendes inn hvert år, men minimum 5.100 kroner per år.

Når søknaden er mottatt, innhentes det uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering, og det følger vanligvis en begrunnelse sammen med vedtaket. 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lurer du på noe? Kontakt Sevicetorget:
Telefon: 35 96 52 40
E-post:postmottak@bamble.kommune.no

Aktuelt lovverk

Alkoholloven
Alkoholforskriften
Forvaltningsloven

Serveringsloven

Sist oppdatert: 14. desember 2023