Meddommer

Meddommer

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem, og som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt 1 til 3 ganger i året. De fleste rettsaker varer fra 1 til 3 dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid for å utøve vervet. Ved eventuelt tap av arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nedre Telemark tingrett eller Agder lagmannsrett innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Kommunestyret skal også velge medlemmer til jordskifteretten og forliksrådet, samt foreslå kandidater til skjønnsmedlemsutvalget.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

 • Være over 21 år og under 70 ved valgperiodens start.
 • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • Innført i folkeregisteret som bosatt i Bamble kommune på valgdagen
 • Være norsk eller nordisk statsborger eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene

Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn, og utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Utelukket på grunn av stilling er:

 • Stortingets representanter og vararepresentanter
 • Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor
 • Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet
 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens styre
 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del av forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Utelukket på grunn av vandel er:

 • Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år
 • Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens § 40 eller §§ 62 til 65
 • Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 • Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen.
 • Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

     Mer informasjon

Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og medlemmer til jordskifteretten for perioden 2017 – 2020

Formannskapets innstilling til valg av lagrettemedlemmer, meddommere og medlemmer til jordskifteretten for perioden 2017 – 2020 er klar, og ligger ute til offentlig ettersyn hos Servicetorget på Bamble Rådhus og på Bamble kommunes hjemmesider.

Enhver som har noe å innvende oppfordres til å melde fra, innen 15. juni 2016, til postmottak@bamble.kommune.no eller til:

Bamble kommune

v/ Politisk virksomhet

Postboks 80

3993 Langesund

 

Valget vil bli foretatt av Kommunestyret 16. juni 2016.

Sist oppdatert: 24. mai 2019