Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 15.02. – 15.03.

Eiendomsskatt 

Kontaktperson:

Brit Storberget - tlf: 35 96 50 94 - Epost

Fra og med 2017 blir ikke kunngjøringsannonser, ut over det som er lovpålagt, annonsert i lokalavisene; men blir kunngjort på kommunens nettsted. Eiendomsskattelistene viser alle skattepliktige eiendommer med angivelse av
 • adresse
 • matrikkelnummer (gnr., bnr., festenr., seksjonsnr.)
 • skattetype (bolig, fritidsbolig, næring, verk og bruk)
 • eiendomsskattetakst (takstgrunnlaget)
 • reduksjonsfaktor
 • bunnfradrag for boliger/fritidsboliger
 • skattetaksten (som promillesatsen blir regnet ut fra)
 • utlignet skatt pr år

I årets første faktura for kommunale avgifter blir det opplyst at denne fakturaen også er årets skatteseddel for eiendomsskatt. Det som i fakturateksten er benevnt som «mengde» er skattetaksten (takstgrunnlaget minus reduksjonsfaktor og bunnfradrag) Øvrige opplysninger om eiendomsskatt, offentlig ettersyn og klageadgang fås ved henvendelse til Servicetorget og/eller eiendomsskattekontoret.

I sak 120/16, pkt 6, vedtok Kommunestyret følgende:

«Følgende satser legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2017:

 • Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6,6 promille. I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,2 promille.

 • Bunnfradrag settes til kr 300.000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.

 • Reduksjonsfaktoren settes til 15%.»

Skattelisten blir lagt ut på Servicetorget og her på nettsiden.(Se under!)

I hht. eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen sendes skriftlig til: Eiendomsskattekontoret, Bamble kommune, Pb 80, 3993 Langesund, eller postmottak@bamble.kommune.no innen 01.04.2017.

Soneinndeling - takst

Sonefaktor

Bolig                   Faktor               Hvor
Sone 1                 1,0                      Stathelle / Langesundshalvøya / Rugtvedt / Cocheplassen / Findalområdene

Sone 2                 0,7                      Resterende områder

Fritidsbolig        Faktor               Hvor
Sone 1                 1,0                      Sør for E-18

Sone 2                 0,8                      Nord for E-18

Næring               Faktor               Hvor
                         
  1,0                      Hele kommunen

Lov om eiendomsskatt

Lov om eiendomsskatt

Aktuelle tjenestebeskrivelser

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre  (NB! Denne brosjyra, som er fra 2011, er under revisjon og inneholder en del uriktige tall. Ny versjon er snart klar)
Sist oppdatert: 20. september 2018