Eiendomsskatt

Om eiendomsskatten

Bamble kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringseiendom betaler eiendomsskatt til kommunen.

Kommunestyret vedtok ny alminnelig taksering for hele kommunen i sak 32/19, gjeldende fra 1.1.2021, jmf. eiendomsskatteloven §2 og 3a. Eiendomsskatteloven gir anledning til å ha en ny alminnelig taksering hvert tiende år. Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Bamble kommune, og bidrar finansiering og styrking av de kommunale tjenestene.  

Det er den som står registrert som hjemmelshaver av eiendommen i matrikkelen som er ansvarlig for eiendomsskatten. Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten. Eier du en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura. Hvis det er flere tinglyste eiere blir én av dem satt som kontaktperson.

Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale avgifter hver måned.

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars hvert år.

Takseringsmetode

Sakkyndig nemnd har utarbeidet rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering 2021-2030 som beskriver valg av fremgangsmåte ved taksering av eiendommer i Bamble kommune. Les mer - Rammer og retningslinjer

Grunnlaget for taksten er en takst vedtatt av sakkyndig nemnd. Eiendomsskattegrunnlaget skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi jmf Eiendomsskatteloven § 8 A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Eiendomsskattetaksten bygger på faktaopplysninger om eiendommen hentet fra kartverkets matrikkel, samt skjønnsmessige vurderinger som eiendommens beliggenhet, standard og fasiliteter. Fra Matrikkelen innhentes opplysninger om BRA (bruksareal), bygningstype, antall boenheter.

Les mer - Beregning av bruksareal

Sakkyndig nemnd har utarbeidet sonefaktor for boliger og fritidsboliger i Bamble kommune. Gjennomsnittspriser (sjablongverdier) for ulike bygninger er beregnet ut fra analyser av reelle salg i kommunen de siste årene før alminnelig taksering. Det er ikke mulig å klage på sjablongverdiene satt av sakkyndig nemnd.

Oversikt over de ulike sjablongverdiene finner du på side 4 i Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Landbrukseiendommer

Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal ifølge Eiendomsskattelovens §5h være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter likevel ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje, inkludert tomt som for boligeiendom, og som helt eller delvis blir benyttet til bolig. Fritaket omfatter heller ikke fritidsbygg beliggende på en landbrukseiendom.

Eiendommer som har 35 dekar eller mer, fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet areal på 100 dekar eller mer, defineres som landbrukseiendom (konsesjonspliktige eiendommer).  

Offentlig ettersyn

Sakkyndig nemnd har vedtatt eiendomsskattetakstene. Lister over alle takster ligger hvert år ute til offentlig ettersyn på kommunens nettside i seks uker fra 1. mars. Papirutgaven er tilgjengelig på Servicetorget i samme tidsrom.

Skattetaksten er fastsatt i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret 14.12.2023, sak 58/23:

·          Den generelle skattesatsen settes til 4 promille
·          I hht eiendomsskatteloven §12 bokstav a, differensieres skattesatsen ved at satsen for bolig- og fritidseiendommer settes til 3 promille
·          Det tilordnes bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i 2024 på kr. 400 000.  

Alle takster på bolig- og fritidseiendommer (ikke tomter) vil bli redusert med 30% før skattegrunnlaget blir beregnet. Denne reduksjonsfaktoren ble lovpålagt i 2020, jmf. eiendomsskattelovens §8 A-2 (1). Reduksjonen er blant annet ment som en buffer for ikke å overstige omsetningsverdien. 

Eiendomsskattelistene 2024 kan leses her:

Boliger
Fritidseiendommer
Næringseiendommer

Klagemulighet

I perioden 01.03.2024 - 12.04.2024, har skatteyter anledning til å klage på taksten jamfør Eiendomsskatteloven §19:  

«Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eiendomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlige utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.»  

Klagen må være skriftlig, underbygget med dokumentasjon og inneholde gbnr. på eiendommen. Skatteyter kan hvert år klage på den eiendomsskatt som skrives ut, men det kan ikke klages på samme grunnlag/forhold hvert år.  

Hva kan du klage på?

·         Feil ved faktagrunnlaget- arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg
·         Takstgrunnlaget
·         Manglende bunnfradrag
·         Produksjonsutstyr inngår i taksten

Hva kan du ikke klage på?

·         Eiendomsskatten
·         Skattenivået
·         Promillen
·         Størrelsen på bunnfradraget
·         Sonefaktor
·         Indre faktor
·         Ytre faktor
·         Vedtektene
·         Takseringsreglene     

En klage behandles først av Sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnd for eiendomsskatt, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten.

Selv ved klage må eiendomsskatten betales i sin helhet jf eiendomsskatteloven §25, tredje ledd. Dersom utfallet av klagesaken går i klagers favør, vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Ligningsverdi og eiendomsskatt

Det er i Bamble kommune ikke noen sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Ligningsverdien er et skattebegrep, og har først og fremst betydning for formuesskatten. Ligningsverdien er den verdien som boligen eller hytta, skal ha når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år.

Ligningsverdien fastsettes til 25 prosent av markedsverdien på boligen.

Spørsmål vedrørende ligningsverdien/ formueskatten i forbindelse med selvangivelsen må rettes til Skatteetaten.

Eiendomsskattetaksten skal være tilnærmet 100 prosent av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering i 2021. Eiendomsskattetaksten skal stå fast i 10 år av gangen.

Søknad om nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven § 28 sier: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet»

Det er svært strenge vilkår for å få innvilget reduksjon eller bortfall etter denne paragrafen. Ved behandling av en søknad skal både inntektssituasjon, gjeldsbelastning, formuessituasjon og årsakssammenheng vurderes. Søknaden må derfor inneholde informasjon om disse forholdene. Relevant dokumentasjon bør legges ved søknaden.

Det er mulig å søke fritak dersom boligen er ubeboelig i en periode. For eksempel ved brann, oversvømmelse eller lignende. Det blir gjort en konkret helhetsvurdering ved behandlingen av hver enkelt sak. Det er administrasjonen som forbereder saken og formannskapet som fatter vedtak om bortfall eller nedsettelse av eiendomsskatten. Vedtaket kan kun fattes for ett år av gangen.

Det er ingen frist for å søke om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatten etter eiendomsskatteloven §28, og søknader kan sendes hele året.

Fritak fra eiendomsskatt

Eiendommer som kommer inn under Eiendomsskattelovens §5, f.eks. kirker, kommunale- og statlige eiendommer, får automatisk fritak. Kommunestyret har også fritatt eiendommer etter Eiendomsskattelovens §7a og b, som lag, foreninger og stiftelser. Eiendomsskatteloven §7a og §7b lyder:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftningar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.»  

Mener du din eiendom faller inn under denne kategorien og ikke har fått fritak, send oss skriftlig henvendelse innen klagefristens utløp, 12.04.24.

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Jeg mener taksten er alt for høy. Har dere gjort en feil?

Du kan klage hvis du mener taksten er for høy i forhold til reell markedsverdi eller dersom det er feil i takstgrunnlaget. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksten på nytt. Hvis nemnda gir delvis medhold, eller ikke gir deg medhold i klagen, videresendes klagen til behandling i klagenemnda for eiendomsskatt.

Du kan klage på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som du har klaget på tidligere.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo større hus?

Det har blitt gjort en vurdering av markedsverdien av huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Tar dere hensyn til at jeg ikke har strøm eller vann på hytta?

Det er ikke alltid lett å se at hytta er uten vann og strøm, siden rør og ledninger ligger under bakken. Du kan klage hvis du mener taksten er for høy. Sakkyndig nemnd vil da vurdere taksten på nytt.

Jeg har festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

På bolig- og fritidseiendommer vil du som fester påta deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier vanligvis sitter med, også eiendomsskatten. For næringseiendommer vil overstående gjelde dersom festeavtalen er "evigvarende". Det vil si varighet over 99 år eller fester har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning.

Jeg har fått krav på å betale eiendomsskatt på en bygning jeg ikke eier, men grunnen er min?

Hvis dette er privatrettslig avtale mellom deg og byggets eier (det vil si avtalen er ikke tinglyst i grunnboken), vil dette kunne skje. For å få avgiften over på byggets eier, må du tinglyse hjemmelen over på eier av bygget. Når dette er gjort vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten. Må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis du får medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Kan jeg sammenligne ligningsverdi og eiendomsskattetakst?

Nei, dette er to forskjellige takster som har forskjellig funksjon, og som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Kan jeg bruke annen godkjent takstmann og kreve at den taksten kan brukes?

Nei. Det er kun sakkyndig nemnd som kan vedta eiendomsskattetakster.

Kontakt oss

Henvendelser vedrørende eiendomsskatt merkes med «EIENDOMSSKATT og gårds- og bruksnummer»

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse:
Bamble kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 96 50 00

 

Sist oppdatert: 29. februar 2024